zamówienie na:

Przebudowa ścian wiaty magazynowej stacji przeładunku odpadów komunalnych w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE Sp. z o.o.
UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
NIP 554-031-40-29        REGON 366919930
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419

 
 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:
 
Przebudowa ścian wiaty magazynowej stacji przeładunku odpadów komunalnych w Koronowie
 (znak sprawy ZP.2621.1.2020)

 
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
1.      Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie ścian dla istniejącej wiaty magazynowej stacji przeładunku odpadów komunalnych w Koronowie zlokalizowanej na działce nr 1098/13.
2.      Opis ogólny obiektu
Wykonanie ścian dla istniejącej wiaty magazynowej stacji przeładunku odpadów komunalnych
w Koronowie zlokalizowanej na działce nr 1098/13.
Parametry przedmiotowego budynku:
-         Powierzchnia zabudowy – 149,75m2
-         Powierzchnia użytkowa – 141,20m2
-         Kubatura wiaty – 710,10m2
Ogólna charakterystyka obiektu i zakresu inwestycji:
Istniejąca wiata magazynowa to obiekt wolnostojący, zlokalizowany ścianą tylną w odległości 0,9m od granicy działki.
Wiata portalowa, jednonawowa o szerokości 6,48m i długości 23,11m, dach jednospadowy o nachyleniu 13,30 i wysokości maksymalnej 6,07m. Wiata konstrukcji stalowej i fundamentach betonowych, posadowiona bezpośrednio w gruncie. Trzy ściany zewnętrze poszyte są blachą trapezową na podkonstrukcji stalowej, z uwagi na zbliżenie wiaty do granicy działki, wymagana jest przebudowa.
Zakres inwestycji obejmuje demontaż istniejącej obudowy ścian z blachy trapezowej, wykonanie fundamentu żelbetowego pod ścianę murowaną oraz wolnostojącej ściany murowanej z gazobetonu odmiany „600” z rdzeniami żelbetowymi i wieńcami obwodowymi. W wyniku przebudowy ścian zewnętrznych nie ulegnie zmianie powierzchnia zabudowy wiat ani jej lokalizacja względem granicy.
FUNDAMENTY
Do wykonania z betonu na kruszywie naturalnym, klasy B25. Głębokość posadowienia i geometria fundamentów zgodnie z rysunkami, wymagana realizacja etapowa z uwagi na prowadzenie prac na istniejącym obiekcie. Prace ziemne prowadzone ręcznie z powodu ograniczenia dostępu. Nowo wybudowane fundamenty zespolić z istniejącymi. Powierzchnię styku oczyścić i uszorstkować (groszkować) oraz wkleić pręty łącznikowe #16 – Hilti HI HY200. Zbrojenie fundamentów wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Grubość otuliny zbrojenia dolnego przy wykonaniu warstwy chudego betonu B10 wynosi min. 5cm, przy układaniu bezpośrednio na gruncie min. 7cm.
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Wykonać należy z betonu na kruszywie naturalnym, klasy B25, W4, grubość 24cm o geometrii zgodnej z rysunkami. Ściana dylatowana na dwie części, w przerwie 10mm wełna mineralna oraz dyble z prętów #20 L= 100cm, z jednej strony nałożyć osłonę gumową. Zbrojenie ściany wykonać należy zgodnie z rysunkiem konstrukcji.
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Zaprojektowano ściany zewnętrzne grubości 24cm, murowane z bloczków betonu komórkowego, profilowane na pióro i wpust z uchwytem montażowym, odmiany 600. Bloczki murowane na cienką spoinę bez wypełniania spoin pionowych.
Murowanie z pozostawieniem przerw na rdzenie żelbetowe do poziomu pierwszego wieńca obwodowego. Po wykonaniu rdzeni i wieńca można murować ściany w drugim poziomie. Ściana dylatowana na dwie części, w przerwie 10mm wełna mineralna oraz dyble z prętów #20 L=100cm, z jednej strony nałożyć osłonę gumową,
RDZENIE I WIEŃCE
Rdzenie żelbetonowe o wymiarach 24x24cm, z betonu B25, zbrojone zgodnie z rysunkami konstrukcji.
Wieniec obwodowy wykonać z dwóch poziomach, z betonu B25 o wymiarach 24x24cm, zazbroić prętami zbrojeniowymi średnicy #12 z stali Bst500s, 2 pręty dołem i 2 pręty górą. Pręty powiązać strzemionami z stali A0 (St0S), o średnicy #6mm co 25cm.
TYNKI
Tynki zewnętrzne wykonać rodzaju II cementowo-wapienne marki 30, o składzie objętościowym 1:1:7.
3.      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją  projektowa która stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia i zawiera:
-        PB_OPIS Przebudowa ścian wiaty magazynowej ZGKiM Koronowo_01-2020
-        PB_WIATA_01_PZD nr 1098-13
-        PB_WIATA_02_Stan istniejący - Rzuty
-        PB_WIATA_03_Stan istniejący - Elewacje
-        PB_WIATA_04_Stan projektowany - Rzut i przekrój
-        PB_WIATA_05_Stan projektowany - Elewacje
-        PB_WIATA_06_Stan projektowany - Fundamenty
-        PB_WIATA_07_Stan projektowany - Zbrojenie fundamentów
-        PB_WIATA_08_Stan projektowany - Zbrojenie rdzeni i wieńców
-        PRZEDMIAR_Przebudowa ścian wiaty magazynowej_ZGKiM Koronowo_01-2020
4.      Przedłożona oferta winna obejmować pełny zakres prac związanych z realizacją elementów żelbetonowych (fundamenty i ściana oporowa) wraz z ich izolacją oraz zabiegami technologicznymi. Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii wykonania robót.
5.      Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,  zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
6.      Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy.  Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
7.      Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie do dnia 15.03.2020 r.
8.      Osoby uprawnione do kontaktów:
-        w sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon – Wolfram,
tel. 52-58-60-414
-        w sprawach merytorycznych – Agnieszka Kuropatwińska, tel. 52 58 60 408/409
9.      Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „Roboty budowlane – wiata magazynowa”. Termin składania ofert upływa 04.01.2020 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 04.01.2020 r. o godz. 9.15. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
10.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
11.  Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia wykonania usługi i dostarczenia faktury do Zamawiającego. Cena oferty na wykonanie robót stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
12.  Oferta powinna zawierać:
-        wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - formularz ofertowy załącznik nr 1
-        projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2.
12.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2.
13.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
14.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
15.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
Postępowanie ofertowe (475kB) pdf
Opis (395kB) pdf
Wiata (391kB) pdf
Stan istniejący (329kB) pdf
Stan istniejący elewacja (192kB) pdf
Stan projektowany rzut (251kB) pdf
Stan projektowany elewacja (225kB) pdf
Stan projektowany fundament (302kB) pdf
Stan projektowany zbrojenie (913kB) pdf
Stan projektowany zbrojenie (220kB) pdf
Przedmiar (85kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (272kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (27 stycznia 2020, 11:48:12)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (6 lutego 2020, 07:11:38)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 277