zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.2.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ


ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH (znak sprawy ZP.2621.2.2020)

Zamawiający: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
1. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych. Szczegółowy asortyment przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
2. Wszystkie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo – Sekretariat I piętro z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego (co najmniej 2 razy w miesiącu). 
4. Dostawa realizowana będzie na e-mailowe zamówienie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. 
5. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury do siedziby  Zamawiającego.
6. Materiały biurowe podczas dostawy będą zabezpieczone przed ich uszkodzeniem.
7. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych materiałów biurowych podczas realizacji umowy Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości materiałów biurowych, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości materiałów biurowych w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiałów w stosunku do podanych niżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 
8. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
10. Osoby uprawnione do kontaktów:                                                                                                            - w sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon – Wolfram, tel. 52 58 60 414                                                                                                                                   - w sprawach merytorycznych – Weronika Karwasz, tel. 52 58 60 400
11. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH” Termin składania ofert upływa 06.02.2020 r. o godz. 9:00 Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert odbędzie się 06.02.2020 r. o godz. 9:15 pok. nr 6.
12. Wagą kryterium oferty będzie cena 100%
13. Oferta powinna zawierać: 
wydruk z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
formularz ofertowy - załącznik nr 1 
projekt umowy zaparafowany - załącznik nr 2                                                                                                                                                   
14. Z Wykonawcą, którego oferta za poszczególne zadania zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
15. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub poszczególne zadanie.
16. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
17. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
zaproszenie (2271kB) pdf   
załączniki (191kB) word

Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (264kB) pdf
Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (30 stycznia 2020, 12:11:36)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (11 lutego 2020, 13:37:53)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228