zamówienie na:

Świadczenie usług kominiarskich dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.3.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2020  09:00
wynik postępowania: dodano poniżej 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM  
 
Zamawiający:
                         ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO 
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235 
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ 

Przedmiotem oferty jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG KOMINIARSKICH  w  budynkach Gminnych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia
 
1.     Oferta obejmuje wykonanie poniższych usług :   
·        czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych dymowych (4 razy w roku w miesiącach: kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień),
·        czyszczenie i  udrażnianie przewodów kominowych spalinowych (2 razy w roku w miesiącach: czerwiec, grudzień ),
·        czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych wentylacyjnych (1 raz w roku w miesiącu czerwcu),
·        przeprowadzanie okresowej kontroli (1 raz w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo budowlane).
2.     Czyszczenie komina należy przeprowadzić w zależności od rodzaju wytworzonej sadzy na ścianach komina przy pomocy: lin i szczotek kominiarskich, mechanicznych urządzeń (szybkoobrotowej głowicy z łańcuchami lub frezerki kominowej).
3.     Czyszczenie komina murowanego z cegły lub z wkładem ceramicznym wykonać należy przy pomocy szczotek kominiarskich ze stali zwykłej.
4.     Czyszczenie komina zabezpieczonego wkładem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub żaroodpornej wykonać należy za pomocą szczotek z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej.
5.     Czyszczenie przewodów w przypadku kominów dymowych polegać będzie na usunięciu zanieczyszczeń osadzających się na ściankach komina, takich jak sadza i smoła. Natomiast jeśli chodzi o przewody spalinowe i wentylacyjne, należy oczyścić je z pajęczyn i ptasich gniazd, które blokują przekrój komina. Wszelkie zanieczyszczenia kieruje się w dół i usuwa z komina poprzez otwór rewizyjno–wyczystny.
6.     Zakres badania technicznego - kontroli przewodów kominowych, powinien obejmować:
         a)  badanie drożności przewodów kominowych,
         b)  badanie prawidłowości podłączeń w tym:
          -   ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego,
   c)  sprawdzanie stanu technicznego drzwiczek rewizyjnych,
d) sprawdzenie stanu technicznego łączników, rur zapiecowych,
e) sprawdzenie prawidłowości zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej) czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu,
f) sprawdzenie czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej,
g)  badanie prawidłowości ciągu kominowego,
h) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych,
i)  badanie prawidłowości wylotów przewodów,
j) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów itp., ław kominiarskich,
k)  badanie szczelności przewodów kominowych,
l) ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Wykonawca sporządzi z rocznego przeglądu dla każdego obiektu gminnego, opinię/protokół stanu       technicznego kominów i urządzeń oraz przedstawi wynikające z tego wnioski.
7.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.
8.     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r. Wykonawca przedmiot zamówienia będzie realizował na własny koszt i własnym staraniem.
9.     Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu       prawidłowo wystawionej faktury.
10.  Oferent powinien być z okręgu do 10 km od miasta Koronowa, co ułatwi szybszą realizację usługi na zgłoszenie telefoniczne zarządcy budynków.
11.   Osoby uprawnione do kontaktów:
W sprawach merytorycznych  Agnieszka Łukasik             52-38-60-412
W sprawach proceduralnych Joanna Kempczyńska           52-38-60-414
12.  Udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia.
13.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2 
14.  Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-       wydruk z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
-       formularz ofertowy - załącznik nr 1,
-       projekt umowy zaparafowany - załącznik nr 2.
15.  Ofertę należy umieścić w kopercie  z napisem: „USŁUGA KOMINIARSKA”. Termin składania ofert upływa 06.05.2020.r. o godzinie 9:00  Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.  Otwarcie ofert odbędzie się 06.05.2020 r. o godz. 9:15 pok. nr 6.
16.  Wagą kryterium oceny ofert będzie cena 100%.
17.  Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31 grudnia 2021 r. W przypadku zmniejszenia ilości usług podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena jednostkowa pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości usług są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości usług w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia mniejszej lub większej ilości usług w stosunku do podanych ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
18.  Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
19.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
20.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
zaproszenie (530kB) pdf
formularz ofertowy (17kB) word

Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (381kB) pdf


Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (30 kwietnia 2020, 08:50:46)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (7 maja 2020, 13:28:24)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 140