zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.4.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 




ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAFERTOWYMŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM        
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Al. Wolności 4   86-010 Koronowo
Przedmiotem oferty są:
Sukcesywne Dostawy Materiałów Budowlanych
 
1.    Przedmiotem zapytania ofertowego są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla    potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.. Szczegółowy  asortyment przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
2.    Materiały budowlane muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane.
3.    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawa realizowana będzie na pisemne lub telefoniczne zamówienie zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Zamawiający według swego uznania może samodzielnie odbierać towar.
4.    Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Zamówienia składane będą w formie telefonicznej nr………………………
5.    Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych materiałów budowlanych stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31 grudnia 2021 r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych materiałów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena jednostkowa za poszczególny asortyment pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości materiałów budowlanych, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości materiałów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiałów budowlanych w stosunku do podanych ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
6.  Warunki płatności 30 dni licząc od dostarczenia do Zamawiającego zamówionego asortymentu przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawionej faktury.
7.  Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4 , Koronowo tel. 052 58-60-400.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w okresie do dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.
9.  Osoby uprawnione do kontaktów:
W sprawach merytorycznych Agnieszka Łukasik              52-38-60-412
W sprawach proceduralnych  Joanna Kempczyńska           52-38-60-414 
10. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”. Termin składania ofert upływa 12.05.2020 r. godz. 9.00 Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,      ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.  Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 12.05.2020 r. o godz. 9:15.
11. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
12.   Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
1)  formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2)  projekt umowy zaparafowany - załącznik nr 2
13. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
14. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
15.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny. 
Zaproszenie (269kB) word
Formularz ofertowy (32kB) word
Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (179kB) pdf




Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (4 maja 2020, 09:22:19)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (13 maja 2020, 11:54:10)
Zmieniono: dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184