zamówienie na:

Dostawę pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej  
                                                                          
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
 

  Zamawiający: 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Al. Wolności 4   86-010 Koronowo

 
Przedmiotem oferty jest:
 
DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
 
Kod CPV:  349284806
 
1. Oferta obejmuje szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe:
·   Pojemnik  SM 120 l plastik, po regeneracji – kolor czarny lub grafitowy– 100 szt.,
·   Pojemnik  SM 240 l  plastik,  po regeneracji – kolor czarny lub grafitowy - 100 szt.,
·   Pojemnik PA 1100 l plastik, po regeneracji – kolor czarny lub grafitowy – 15 szt.
2.  Pojemniki powinny spełniać następujące wymagania:
- zapewnić gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących odpady oraz gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów na minimum 6 miesięcy,
- spełniać wymagania Polskich Norm,
- spełniać normę PN-EN 840, informacja o spełnieniu normy winna być umieszczona na pojemniku (na górze zaczepu pojemników),
- przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie, jak i wytrzymałościowo,
- stan pojemników powinien być dobry, bez pęknięć i zabrudzeń,
- posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny,
- odporne na promieniowanie UV,
- czyste, utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
- odporne na niskie temperatury,
- wyposażone w kółka i klapy.
3.      Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z .o. , Al. Wolności 4.
4.      Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.
5.      Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych Agnieszka Kuropatwińska tel. 52 58 60 408/ 52 58 60 409;
w sprawach proceduralnych Joanna Kempczyńska  tel. 52 58-60-414.
6.             Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Dostawa pojemników na odpady komunalne”  nie otwierać przed godziną 9:00 dnia 26.05.2020 r. Termin składania ofert upływa 26.05.2020 r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi o godz. 9:15 w pokoju nr 6.
7.      Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
8.      Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,      ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
9.      Oferta powinna zawierać:
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- formularz ofertowy – załącznik nr 1
- projekt umowy zaparafowany – załącznik nr 2
     10. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertą najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2
    11. Warunki płatności – 14 dni licząc od dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
   12. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
   13.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny. 
Zaproszenie (377kB) pdf
Formularz ofertowy (18kB) word
  
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodzińskizawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (623kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (20 maja 2020, 11:20:46)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (29 maja 2020, 12:50:19)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199