zamówienie na:

Wykonanie tynków na ścianach wiaty magazynowej stacji przeładunku odpadów komunalnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

 
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest Wykonanie tynków na ścianach dla istniejącej wiaty magazynowej stacji przeładunku odpadów komunalnych w Koronowie zlokalizowanej na działce nr 1098/13 w Koronowie.
2. Parametry przedmiotowe  ścian:
-  Powierzchnia ścian zewnętrznych – 163,8m2
-  Powierzchnia ścian wewnętrznych – 160,2m2
3. Ogólna charakterystyka obiektu :
Istniejąca wiata magazynowa to obiekt wolnostojący, zlokalizowany ścianą tylną w odległości 0,9m od granicy działki.
Wiata portalowa, jednonawowa o szerokości 6,48m i długości 23,11m, dach jednospadowy o nachyleniu 13,30 i wysokości maksymalnej 6,07m. Zaprojektowano ściany zewnętrzne grubości 24cm, murowane z bloczków betonu komórkowego, profilowane na pióro i wpust z uchwytem montażowym, należy je dwustronnie otynkować. Od zewnątrz tynk ma za zadanie chronić ściany przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
4. Wykonanie warstwy zbrojnej:
Do wykonania warstwy zbrojnej można przystąpić po wyschnięciu środka gruntującego, rozpoczynając od nakładania zaprawy klejącej, którą następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12 mm. Klej rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie, jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm.
W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się prowadzoną od góry, lekko nachyloną pacą w kierunku od środka pasa siatki na boki. Powierzchnię wygładzać szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej siatką powinna być gładka i równa, a siatka nie może być widoczna.
Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) ewentualne ślady po wygładzaniu pacą należy wyrównać papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm, a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od ściany.
5. Wykonanie warstwy zewnętrznej:
Zaprawa klejąca z zatopioną siatką nie jest w pełni odporna na warunki pogodowe, dlatego należy ją pomalować silikonową farbą elewacyjną, można zastosować ATLAS SALTA N.
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.
6. Wymagania dla podłoża:
Podłoże powinno być nośne, stabilne, równe, czyste i suche. Podłoża chłonne (gazobeton) gruntować np. przy zastosowaniu  ATLAS UNI-GRUNT, a podłoża gładkie i niechłonne (beton rdzeni i wieńców) np. przy zastosowaniu ATLAS CERPLAST.
Powierzchnia ścian przygotowanych do tynkowania musi być oczyszczona z pyłu i kurzu oraz wolna od jakichkolwiek zabrudzeń.
Należy zabezpieczyć narożniki budynku mocując na klej do ociepleń prefabrykowane narożniki aluminiowe lub z tworzywa.
7. Warunki prowadzenia prac:
Prace powinno się prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża i otoczenia nie niższej niż +5 °C i nie wyższej niż +30 °C. Elewacja na czas prac powinna być osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru i bezpośrednim nasłonecznieniem – na rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z gęstej siatki. 
8. Zleceniodawca zapewnia ze swojej strony rusztowanie do wykonania prac objętych zapytaniem.
9. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,  zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
10. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
11.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował wykonanie robót od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.
12. Osoby uprawnione do kontaktów:
 -  w sprawach merytorycznych         Agnieszka Kuropatwińska   52 58 60 408/ 52 58 60 409
 -  w sprawach proceduralnych          Joanna Kempczyńska          52-38-60-414

13.Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Wykonanie tynków na ścianach dla istniejącej wiaty magazynowej ” nie otwierać przed godziną 9:00 dnia 28.05.2020 r. Termin składania ofert upływa 28.05.2020 r. o 9:00. Otwarcie nastąpi o godz. 9:15 w pokoju nr 6.
14. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,      ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
15.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
16.Termin płatności za wykonanie roboty budowlanej  będzie wynosił 30 dni od daty wystawienia poprawnej faktury Vat, po uprzednio zatwierdzonym protokole odbioru robót.
Cena oferty na wykonanie robót stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania prac, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
17. Oferta powinna zawierać:
-        wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - formularz ofertowy załącznik nr 1
-        projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2.
18.Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2.
19. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
20.W przypadku niewykonania zleconej pracy w terminie zleconym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % wartości umowy,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
21. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
Zaproszenie (407kB) pdf
Formularz ofertowy (14kB) word

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (642kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (20 maja 2020, 11:37:58)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (29 maja 2020, 12:40:53)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199