zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.7.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Al. Wolności 4   86-010 Koronowo

Przedmiotem oferty są:
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych. 
    
Przedmiotem zapytania ofertowego są sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie Sp. z o.o.. Szczegółowy  asortyment przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 
1.     Oleje, smary, płyny eksploatacyjne oraz filtry muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane.
2.     Dopuszcza się jedynie produkty oryginalne pakowane przez producenta (opakowanie, etykieta, plomba producenta, produkty konfekcjonerskie dystrybutorów są niedopuszczalne).
3.     Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu 2 dni roboczych.
4.     Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
5.      Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena jednostkowa pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości asortymentu w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
6.     Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
7.     Warunki płatności - 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
8.     Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, Koronowo.
9.     Cena brutto oferty za dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
10.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.
11.  Osoby uprawnione do kontaktów:
        W sprawach merytorycznych –Tomasz Karbowski    tel. 52 58 60 403
        W sprawach proceduralnych –Joanna Kempczyńska tel. 52 58 60 414
12.  Ofertę należy umieścić w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na  „SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJÓW ” Termin składania ofert upływa 15.06.2020 r. o godz. 9.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o., Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 15.06.2020 r. o godz. 9.15.
13.  Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-       wypełniony i podpisany formularz oferty,
-       wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku spółek cywilnych także umowa spółki,
-       projekt umowy zaparafowany.
14.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
15.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2.
16.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
17.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
18.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
zaproszenie (656kB) pdf
formularz ofertowy (249kB) word


Zatwierdzł:
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (693kB) pdf

Zatwierdzł:
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (5 czerwca 2020, 13:48:52)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (15 czerwca 2020, 12:29:42)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228