zamówienie na:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej K1-65 oraz grysu bazaltowego o frakcji 2-5mm i 8-11mm

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.9.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia brak ofert 
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym 
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 
Al. Wolności 4   86-010 Koronowo 
Przedmiotem oferty jest:
 
Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej K1 -65 oraz grysu bazaltowego o frakcji 2-5 mm i 8 -11 mm
 


1.  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny zakup:
-  Emulsji asfaltowej kationowej, szybko rozpadowej K1-65 do powierzchniowego utrwalania i remontów  cząstkowych dróg w ilości 10 ton
-  Grysu bazaltowego płukanego, pozbawionego zapylenia. Frakcja 2-5mm – w ilości 20 ton
-  Grysu bazaltowego płukanego, pozbawionego zapylenia 8-11mm w ilości 20 ton.
2. Wykonawca wraz z towarem musi dostarczyć świadectwo jakości wraz z wynikami badań próbki wyrobu oraz aprobatę techniczną przedmiotu zamówienia tj. emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamówione materiały będą dostarczane w terminie 2 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
5. Zamówienia będą składane w formie telefonicznej lub mailowej.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7.  UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów  w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej (maksymalnie 40 % ) ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy.
8. Faktura za dostarczony materiał wystawiona zostanie na podstawie druków WZ potwierdzonych podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokumenty te stanowić będą załącznik do faktury.
9.  Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do Zamawiającego.
10. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
11. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
12. Cena brutto oferty za dostawy towaru stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
13. Osoby uprawnione do kontaktów: 
- w sprawach merytorycznych: Artur Koper, Paweł Kawczyński, tel. - 52 58 60 411
- w sprawach proceduralnych: Joanna Kempczyńska , Paulina Tomaszewska -  tel. 52 58 60 414
14. Ofertę należy umieścić w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej K1-65 oraz grysu bazaltowego o frakcji 2-5 mm i 8-11 mm ”
15. Termin składania ofert upływa 16.06.2020 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 16.06.2019 r. o godz. 09.15.
16. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-  wypełniony i podpisany formularz oferty
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- projekt umowy zaparafowany
17. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
18. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
19. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
20. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
Zaproszenie (383kB) pdf
Formularz ofertowy (17kB) word

Zatwierdził
Prezes Zarządu 
Krzysztof Wodziński

Zawiadomienie o unieważnieniu (346kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu 
Krzysztof Wodzińskimetryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (10 czerwca 2020, 13:11:21)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (16 czerwca 2020, 13:17:22)
Zmieniono: dodano Zawiadomienie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 350