zamówienie na:

Analiza wody pitnej w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Koronowie ul. Tucholska i Gminnych stacji uzdatniania wody oraz badania ścieków z oczyszczalni ścieków w Koronowie i oczyszczalni ścieków w Wiskitnie , badania wód opadowych i roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowych terenu GM. Koronowo

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.16.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:  Analiza wody pitnej w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, badania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska i Gminnych Stacji Uzdatniania Wody oraz badania ścieków z Oczyszczalni ścieków w Koronowie i Oczyszczalni ścieków w Wiskitnie, badanie wód opadowych i roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowych terenu gm. Koronowo.
2. Ilość próbek może ulec zmianie.
3. Szczegółowy zakres badań zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia.
4. Na analizy w zakresie jw. należy przedstawić ofertę cenową dla ww. próbek wraz z transportem i pobraniem.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował na własny koszt i własnym staraniem.
7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przesłania drogą pocztową oraz elektroniczną, w terminie 30 dni od pobrania próbek, wyników prac w postaci sprawozdań z badań w jednym egzemplarzu.
8. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-   posiadają Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji,
-   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i/lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania zamówienia.
10. Cena przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
11. Osoby uprawnione do kontaktów:
-  w sprawach proceduralnych – Paulina Tomaszewska, Joanna Kempczyńska 
      tel. 52 58 60 414
-   w sprawach merytorycznych –Anna Mamel tel. 608 298 182
12. Ofertę należy umieścić w kopercie lub nie przezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na: „ Wykonanie analizy wody pitnej i ścieków”. Termin składania ofert upływa 18.08.2020 o godz. 9:00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Aleje Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, pok. nr 6 w dniu 18.08.2020 r. o godz. 9:15.
13.Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
14. Oferta powinna zawierać:
-  formularz ofertowy załącznik nr 1,
-  projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2,
-  wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej,
-  Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.
15.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2.
16.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
17.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
18.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
19.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.

Zaproszenie (414kB) pdf
Formularz ofertowy (22kB) word

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

Zawiadomienie o unieważnieniu (432kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (10 sierpnia 2020, 08:33:23)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (18 sierpnia 2020, 13:32:25)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 189