zamówienie na:

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiskitnie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.16.2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 
1.     Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
 
2.     Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg otwarty
 
3.     Opis przedmiotu zamówienia
3.1       Nazwa zamówienia: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie”.
3.2       Zakres przedmiotu zamówienia:
3.2.1       Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie poniższych robót budowlanych :
Przebudowa istniejących obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni:
 • istniejącego osadnika Imhoffa na reaktor SBR poprzez wymianę wyposażenia technologicznego oraz wykonanie przykrycia ,
• zmiana funkcji istniejących bioreaktorów osadu czynnego na dwa zbiorniki ścieków oczyszczonych • budowa przepompowni ścieków,
 • budowa zbiornika osadu • zaprojektowanie niezbędnych połączeń między obiektowych
• zaprojektowanie niezbędnych przyłączy elektroenergetycznych oraz układu sterowania,
 
Przeprowadzenie powyższych prac na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków umożliwi oczyszczenie doprowadzanych ścieków bytowo gospodarczych (pochodzących z osiedli mieszkalnych miejscowości Wiskitno) do warunków określonych w pozwoleniu wodno-prawnym OS-V.6341.1.74.2011 wydanym przez Starostę Bydgoskiego.
 
Docelowy program inwestycji:
 Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń
Bilans ścieków dopływających do oczyszczalni Wiskitno:
Na podstawie danych o średnim rozbiorze wody w miejscowości oraz liczbie mieszkańców, przyjęto charakterystyczne przepływy przyjmując jednostkową ilość odprowadzanych ścieków 110l/Md.
 Dla celów opracowania dokumentacji projektowej przyjmuje się następujące przepływy charakterystyczne ścieków:
• Qdśr = 200*0,110= 22,0 m3 /d
• Qdmax = 22,0* 1,2= 26,40 m3 /d
• Qhśr = 1,10 m3 /h • Qhmax = 200*0,004=0,8dm3 /s= 2,88 m3 /h (95 dm3 /s)
• Qhdz = 1,52 m3 /h
– Ładunki i stężenia zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków:
• Ładunek BZT5 = 12 kgO2/d, S BZT5 – 545 gO2/m3
• Ładunek ChZT = 24,20 kgO2/d, S ChZT – 1100 gO2/m3
 • Ładunek zawiesiny og. =13,0 kg/d, S zaw. og. – 591 g/m3
Wielkość zlewni: 200 RLM.
Oczyszczanie ścieków odbywa się w procesach mechaniczno- biologicznych. Ścieki do omawianego obiektu oczyszczalni dopływają zbiorczym systemem kanalizacyjnym miejscowości Wiskitno.
 Szczegółowy opis technologii użytkowania obiektów podlegających przebudowie i rozbudowie oraz projektowanych zawarto w części branżowej projektu budowlanego, która stanowi integralną część opracowania.
 
Szczegółowy opis zamówienia zawiera  projekt budowlany i wykonawczy.
 
Wykonawca zapewnia utylizacje odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia, tj. materiały instalacyjne, materiały izolacyjne, zmieszane odpady z budowy, odpady powstałe w wyniku rozbiórki i demontażu istniejącej infrastruktury.
Harmonogram rzeczowo-finansowy:
etap I – przebudowa obiektów istniejących nr 1, 2a, 3, budowa obiektu projektowanego nr 2b,
etap II – przebudowa obiektu nr 4, budowa obiektów projektowanych nr 7, 11,
etap III – przebudowa obiektów istniejących 5.1, 5.2, budowa obiektu projektowanego nr 8,
etap IV – rozruch oraz uzyskanie odpowiednich wyników ścieków oczyszczonych.
Prace związane z rozbiórką budynków nieczynnych złóż biologicznych Wykonawca realizuje w dowolnym etapie realizacji zamówienia.
 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji zaproponowanego harmonogramu i jego etapów. Ewentualne uzasadnione uwagi i zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Budowę lub przebudowę obiektów w poszczególnych etapach wykonać z infrastrukturą towarzyszącą. Zaproponowana zmiana harmonogramu nie może wydłużyć końcowego terminu realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest o powiadomieniu Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu poszczególnych etapów. Po zakończeniu poszczególnych etapów następuje częściowy odbiór i rozliczenie w postaci wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę, której wartość nie może przekroczyć 30% wartości całego zamówienia.
Odbiór prac częściowych następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.
Wnioski materiałowe należy uzgadniać z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 
3.2.2   Szczegółowo określają: dokumenty, wymienione w Wykazie dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.
 
3.3       Oznaczenie wg CPV: 45252127-4,45232420-2, 45231300-8
 
4.     Termin wykonania zamówienia -  do 31.01.2022 r.
 
5.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1    Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5.1.2  Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu:
-         minimum 3 zamówień polegających na budowie  lub przebudowie obiektów inżynierii sanitarnej tj. reaktora sekwencyjnego SBR o przepustowości min. 22 m3/d wraz z dowodami, iż roboty zostały wykonane należycie.
5.1.3  .Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, odpowiedzialną
za kierowanie robotami budowlanymi tj.: kierownikiem budowy – posiadającym:
-     uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,
-     wykształcenie wyższe,
5.1.4  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
5.2    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy:
5.2.1       wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
5.2.2       wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.2.3       wykonawców (dotyczy osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych, partnerów lub członków zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy w spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych), których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5.2.4       podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
5.3    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.4    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, określonych w pkt. 5.1.2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 5.3 SIWZ,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 6.1.7- 6.1.8 SIWZ.
5.5    Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
5.6    Ocena spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2 SIWZ:
5.6.1  Zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń
i dokumentów (wymienionych w pkt. 6) potwierdzających spełnienie warunków.
5.6.2  Nie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.7    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
5.7.1      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia - oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
5.7.2  Wykonawcy występujący wspólnie spełnią:
5.7.2.1  warunki wymienione w pkt. 5.1 SIWZ w sumie,
5.7.2.2  warunki wymienione w pkt. 5.2 SIWZ i je udokumentują dla każdego
z Wykonawców występujących wspólnie.
5.8    Realizacja zamówienia przy pomocy podwykonawców
5.8.1  Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części robót. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części robót, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
5.8.2  Wykonawca może wskazać w Formularzu Oferty oznaczonego Podwykonawcę (o ile jest mu znany) oraz szczegółowy przedmiot robót budowlanych, które zamierza zlecić Podwykonawcy. Wykonawca przed zawarciem umowy
z Zamawiającym zobowiązany jest przedstawić zakres rzeczowo - finansowy robót zgłoszonych Zamawiającemu (w formie wycenionego przedmiaru robót lub szczegółowego kosztorysu), który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o przejęcie długu przyszłego pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą,
a podwykonawcą, a której projekt stanowi Załącznik nr 8A do SIWZ.
5.8.3  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót, które mają zostać powierzone podwykonawcy, pisemnie zgłosić szczegółowy przedmiot zleconych mu robót budowlanych, zawierający ich zakres rzeczowo - finansowy (wyceniony przedmiar robót, szczegółowy kosztorys). Zamawiający w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zgłoszenia uprawniony będzie do złożenia wykonawcy
i podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o przejęcie długu przyszłego pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, a podwykonawcą, której projekt stanowi Załącznik nr 8A do SIWZ, przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę.
5.8.4  Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, wykonawcy i podwykonawcy, gdy ten zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
 
6.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1  Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5 SIWZ jest zobowiązany dostarczyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
6.1.1       Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -  sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,
6.1.2       Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
6.1.3       Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,
6.1.4       Dla osoby, wskazanej w Wykazie osób, będącej pełnić funkcję kierownika budowy, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi:
-     dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych,
-     dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa,
6.1.5       Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony                                  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
6.1.6       Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1, na zasoby innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dodatkowo, jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.4 na zasoby innych podmiotów przekłada dokumenty:
-         dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6.1.7       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,
6.1.8       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 5.2.1, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.9       Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w pkt. 13.2.7.6 SIWZ, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –– sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7
do SIWZ.
6.1.10    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.11    Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt. 6.1.10 SIWZ, Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.12    Dowód wniesienia wadium.
6.2  Dokumenty wymienione w pkt. 6.1 SIWZ powinny zostać złożone w formie:
6.2.1       oryginału - wypełnione formularze stanowiące Załączniki nr 3-7 do SIWZ, dowód wniesienia wadium (dot. formy niepieniężnej).
6.2.2       poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – dokumenty wymienione w pkt. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8  SIWZ oraz dowody, o których mowa w pkt. 6.1.2 SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo dokument potwierdzający przynależność
do izby inżynierów budownictwa jest samodzielnie pobranym przez Wykonawcę wydrukiem komputerowym – to nie musi być poświadczony przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem.
6.2.3       dowodem określającym, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującym, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej     i prawidłowo ukończone, powinno być poświadczenie lub inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, zawierające co najmniej:
-     wskazanie nazwy (firmy) podmiotu, który wykonał zamówienie,
-     wskazanie podmiotu, na rzecz którego zrealizowano zamówienie,
-     potwierdzenie, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
-     imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) uprawnionej do poświadczenia określonych w dokumencie faktów.
6.2.4       pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów powinno zostać złożone w formie oryginału oraz być podpisane przez osoby (oznaczone z imienia i nazwiska) upoważnione do reprezentowania innego podmiotu i zawierać co najmniej:
-     zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-     sposób wykorzystania innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,
-     charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
-     zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.
6.2.5       Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6.3    Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.4    Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, wymienionych
w pkt. 6 SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wymienione w pkt. 6 SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6.5    Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w pkt. 6 SIWZ.
 
7.     Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
7.1    Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
7.1.1       W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia, wezwania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: drogą elektroniczną (adres e-mail Zamawiającego biuro@zgkim.koronowo.pl), z zastrzeżeniem pkt. 7.1.2 SIWZ.
7.1.2       Forma pisemna zastrzeżona jest dla:
7.1.2.1  Złożenia oferty, dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów Wykonawcy
w odpowiedzi na wezwania, o których mowa w pkt. 6.3, 6.4, 6.5, 13.2.1 i 13.2.3 SIWZ.
7.1.2.2  Zawiadomień, o których mowa w pkt. 13.2.9 i 13.2.11 SIWZ.
7.1.3       Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia, wezwania lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.1.4       Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony wyżej oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał.
7.1.5       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na tej stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.
7.1.6  Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
7.1.7  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na tej stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.
7.2    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
7.2.1  W sprawach merytorycznych – Joanna Kempczyńska - tel. 52 58 60 414
7.2.2  W sprawach formalnych – Karolina Klonowska, Maciej Szlagowski - tel. 52 38 22 386,
 
8.     Wymagania dotyczące wadium
8.1       Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w kwocie 5.000,00 zł.
8.2       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
8.3       Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1   pieniądzu;
8.3.2  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3  gwarancjach bankowych;
8.3.4  gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.  poz. 299 tj , z późn. zm.).
8.4       Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BANK SPÓŁDZIELCZY W KORONOWIE 69 8144 0005 2001 0013 3001 0001
z adnotacją: „WADIUM – ZP.261.16.2020”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
8.5       Wadium w formie gwarancji (poręczenia) musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Musi mieć ono taką samą płynność jak wadium wniesione
w pieniądzu. Dokument gwarancji (poręczenia) powinien reprezentować bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego. Oryginał gwarancji  (poręczenia) należy dołączyć do oferty.
8.6       Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 8.11.1 SIWZ.
8.7       Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.8       Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.9       Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.6 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8.10    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8.11    Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
8.11.1    Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 6.4 SIWZ,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 13.2.2.3 SIWZ, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej lub
8.11.2    Wykonawca, którego oferta została wybrana:
8.11.2.1    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
8.11.2.2    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
8.11.2.3    zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
9.     Termin związania ofertą
9.1       Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
9.2       Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.3       Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 9.2 SIWZ, nie powoduje utraty wadium.
9.4       Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
9.5       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.2Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
10.3Kompletna oferta musi zawierać:
10.3.1    Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ,
10.3.2    Wykaz cen sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
10.4    Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę
do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru)
to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby
do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną przez notariusza
za zgodność z oryginałem.
10.5   Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w Formularzu oferty, Wykazie cen.
10.6Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ.
10.7Zamawiający zaleca, aby:
10.7.1    Wszystkie wypełnione strony oferty oraz wypełnione strony dokumentów,
o których mowa w pkt. 10.6 SIWZ zostały ponumerowane.
10.7.2    Oferta i dołączone do niej dokumenty zostały trwale połączone.
10.8Ofertę należy złożyć w kopercie:
10.8.1    Zaadresowanej na: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o., Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
10.8.2    Oznaczonej: „OFERTA”, numerem sprawy: „ZP.261.16.2020” i nazwą zamówienia: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie”  
10.8.3    Z nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.
10.9      Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
10.10   W przypadku zmiany lub wycofania oferty – oświadczenie wykonawcy
o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty należy złożyć w kopercie:
10.10.1    Opisanej jak w pkt 10.8 SIWZ;
10.10.2    Dodatkowo oznaczonej wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”;
10.10.3    W miejscu i terminie, o którym mowa w 11.1 SIWZ
10.11     Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po upływie terminu składania ofert.
10.12     Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1    Ofertę należy złożyć w terminie do: 12.01.2021 r. godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.
11.2    Otwarcie ofert nastąpi 12.01.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
przy Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, sala konferencyjna , I piętro.
11.3    Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których te zmiany dotyczą.
11.4    W trakcie otwarcia ofert Zamawiający każdorazowo poda:
11.4.1    stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
11.4.2    nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
11.4.3    informacje dotyczące ceny,
11.5    Informacje, o których mowa w pkt. 11.4.2 – 11.4.3 SIWZ, Zamawiający zamieści
po otwarciu ofert na stronie internetowej, na której została zamieszczona SIWZ.
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1    Podana w ofercie cena musi być wyrażona w zł.
12.2    Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
12.3    Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty i obliczona w sposób uwzględniający:
12.3.1    Układ podany w Wykazie cen z uwzględnieniem, że suma cen z Wykazu cen powinna odpowiadać cenie przedstawionej w Formularzu Oferty.
12.3.2    Obliczenie wartości poszczególnych pozycji Wykazu cen i ceny przedstawionej w Formularzu Oferty, dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.3.3    Cykl realizacji przedsięwzięcia w tym skutki wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
12.3.4   Cena jednostkowa 1m przyłącza wodociągowego (wymienionego
w poz. 3-7 Wykazu cen) musi być niższa niż cena jednostkowa przewodu sieci wodociągowej, o którym mowa w poz. 1.
12.3.5   Cena jednostkowa 1m przyłącza kanalizacji sanitarnej (wymienionego
w poz. 10-14 Wykazu cen) musi być niższa niż cena jednostkowa przewodu kanalizacji sanitarnej, o którym mowa w poz. 8.
12.3.6    Wykonawca wypełniając Wykaz cen w  poszczególnych pozycjach wstawia:
-       w kolumnie 5 - ceny jednostkowe, które są niezmienne,
-       w kolumnie 6 - iloczyn ceny jednostkowej (podanej w kolumnie 5) i ilości (określonej w kolumnie 4). 
Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę rachunkową, która stanowi błąd
w obliczeniach popełniony przez Wykonawcę, polegający na nieprawidłowym zsumowaniu, odjęciu, pomnożeniu lub podzieleniu poszczególnych elementów Wykazu cen.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błąd w obliczeniu ceny, który nie jest oczywistą omyłką rachunkową.
12.3.7    Dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie (rozporządzeń) oraz innych regulujących przedmiotową problematykę.
12.3.8    Wykonanie zobowiązań wynikających z postanowień umowy.
12.3.9    W cenie Wykonawca uwzględni podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podatek VAT Wykonawca doliczy, we wskazanej pozycji Wykazu cen (poszczególne pozycje Wykazu cen zostaną sporządzone bez uwzględniania podatku VAT).
12.4 Wykonawca wypełni Wykaz cen zgodnie z wymaganiami:
12.4.1         Poszczególne ceny jednostkowe, wprowadzane do Wykazu cen, będą uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymienionych i niewymienionych, a wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków umowy oraz obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych oraz wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
12.4.2         Wykaz cen powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ tj. umową, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
12.4.3         Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w Wykazie cen Wykonawca powinien zapoznać się z SIWZ.
12.4.4         W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności (zarówno w zakresie rodzaju jak i ilości robót), pomiędzy Przedmiarami robót a dokumentacją projektową, obowiązującymi są postanowienia zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1    Opis kryteriów oceny ofert
13.1.1    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
13.1.1.1    zostaną złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni przez Zamawiającego z niniejszego z postępowania.
13.1.1.2    nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
13.1.2    Kryteria oceny ofert.
1) Cena brutto
Znaczenie kryterium (waga) - 60%
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:
 
                                                najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%
                                          cena brutto badanej oferty
2) Gwarancja jakości:
Znaczenie kryterium (waga) - 20%
 Zamawiający  będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
 
                                                gwarancja jakości badanej oferty
Ocena punktowa (G) = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 20%
                                          Najdłuższa proponowana  gwarancja jakości
Zamawiający ustala minimalny czas gwarancji na przedmiot zamówienia na 24 miesiące (2 lata), zaś maksymalny na 60 miesięcy (5 lat). Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiącach.
a)   Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji zamówienia poniżej ustalonego minimum, spowoduje odrzucenie oferty, jako niegodnej z treścią Specyfikacji,
b)   Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji zamówienia powyżej ustalonego maksimum będzie traktowane przez Zamawiającego jako maksymalny wymagany czas gwarancji tj. 60 miesięcy (5 lat).
3) Ilość dni wymagających wstrzymania napływu ścieków i wywozu ich samochodem asenizacyjnym:
 Zamawiający ustala minimalną Ilość dni wymagających wstrzymania napływu ścieków i wywozu ich samochodem asenizacyjnym do 10 dni, zaś maksymalną do 30 dni: Zamawiający będzie przyznawał punkty według następującej skali:
Do 30 dni-  0 pkt.
Do 25 dni – 5 pkt.
Do 20 dni – 10 pkt-ów
Do 15 dni – 15 pkt-ów
Do 10 dni – 20 pkt-ów
Kryteria  do oceny oferty należy wpisać na Formularzu Oferty.
c)    Łączna ocena ofert:
Wx = Cx + Gx+Dx
Gdzie:
- Wx – wskaźnik oceny oferty
- Cx – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”;
- Gx - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „gwarancja”,
- Dx - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „ilość dni wymagających wstrzymania napływu ścieków i wywozu ich samochodem asenizacyjnym”.
d) Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
e) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
f) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
13.2    Sposób oceny ofert
13.2.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
13.2.2   Zamawiający poprawi w ofercie, która nie podlega odrzuceniu:
13.2.2.1    oczywiste omyłki pisarskie,
13.2.2.2    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
13.2.2.3    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.2.3   Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
w szczególności w zakresie:
13.2.3.1      oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564 tj z póź. zmian.).
13.2.3.2      pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
13.2.4    Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
13.2.5   Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dokumentami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.2.6   Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie bez podatku VAT, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen bez podatku VAT wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.2.7 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:
13.2.7.1     podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w pkt. 5.2 SIWZ,
13.2.7.2     wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
13.2.7.3     nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert,
na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w pkt. 8.9 SIWZ, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
13.2.7.4     złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
13.2.7.5     nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
13.2.7.6      należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2020 poz. 1076 t.j. z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
13.2.7.7      w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe,
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
13.2.8     Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
13.2.8.1    jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. 13.2.2.3 SIWZ,
13.2.8.2    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
13.2.8.3    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
13.2.8.4    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
13.2.8.5    zawiera błędy w obliczeniu ceny,
13.2.8.6    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 13.2.2.3 SIWZ,
13.2.8.7    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.2.9      Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
13.2.9.1    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
13.2.9.2    Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
13.2.9.3    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.2.9.4    terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
13.2.10     Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
13.2.10.1     nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
13.2.10.2     oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
13.2.10.3     w przypadkach, o których mowa w pkt. 13.2.6 SIWZ, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie bez podatku VAT,
13.2.10.4     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca,
że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
13.2.10.5     postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
13.2.11     O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
13.2.11.1     ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
13.2.11.2     złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania
po upływie terminu składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
14.1    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane pisemnie (pocztą).
14.2    Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 14.1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
14.3    Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14.4    Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany do:
14.4.1    wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
14.4.2    dostarczenia wycenionych przedmiarów robót (wycena szczegółowa)
na potwierdzenie poszczególnych cen, określonych w Wykazie cen.
14.4.3    jeżeli przed dniem zawarcia umowy kończy się okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (dot. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, który został złożony wraz z ofertą),
to Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć odpowiedni dokument ubezpieczenia potwierdzający posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł  oraz z terminem ubezpieczenia niekrótszym niż termin wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 SIWZ.
14.4.4 do złożenia zakresu rzeczowo - finansowego robót (w formie wycenionego przedmiaru robót lub szczegółowego kosztorysu), które zamierza zlecić Podwykonawcy, jeżeli wskazał w Formularzu Oferty oznaczonego Podwykonawcę oraz szczegółowy przedmiot robót budowlanych. Zaakceptowany zakres rzeczowo - finansowy robót stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o przejęcie długu przyszłego pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, a podwykonawcą,
14.5   Wykonawca, w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu umowę
o przejęcie długu przyszłego pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą,
a podwykonawcą, której projekt stanowi Załącznik nr 8A do SIWZ, podpisaną przez zgłoszonego podwykonawcę, o którym mowa w pkt 14.4.4 SIWZ.
14.6   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wykonał zobowiązań,
o których mowa w pkt 14.4 i 14.5 SIWZ to Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił zawarcia umowy.
14.7Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w pkt. 13.2.10 SIWZ.
14.8Dniem zawarcia umowy będzie dzień podpisania umowy przez strony.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.1    Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej                     w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie.
15.2    Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
15.2.1    pieniądzu;
15.2.2    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
15.2.3    gwarancjach bankowych;
15.2.4    gwarancjach ubezpieczeniowych;
15.2.5    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.3    Zamawiający nie dopuszcza innych niż wymienione w pkt. 15.2 SIWZ form zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.4    Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK SPÓŁDZIELCZY W KORONOWIE NR 69 8144 0005 2001 0013 3001 0001 z adnotacją: „ZABEZPIECZENIE – ZP.261.16.2020”.
15.5    W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
15.6    Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
15.7    Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
15.7.1    70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
15.7.2    30 % zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
15.8    Dokument gwarancji (poręczenia) powinien zawierać:
15.8.1    zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze, pisemne żądanie, bez potrzeby przedstawienia przez Zamawiającego dowodów, podstaw lub powodów żądania i bez konieczności egzekwowania długu od Wykonawcy przed przedstawieniem żądania wypłaty.
15.8.2    zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta (poręczyciela), że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja umowy w żaden sposób nie zwalnia gwaranta (poręczyciela) z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji (poręczenia) oraz nie wymaga konieczności powiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
15.8.3    w przypadku przedłożenia gwarancji bankowej (poręczenia bankowego) musi być ona wystawiona przez bank mający siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej lub przez bank zagraniczny za pośrednictwem banku korespondenta z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej.
15.8.4    zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zawierać klauzulę ważności, że zobowiązanie na podstawie gwarancji (poręczenia) zostanie pomniejszone o 70% w terminie 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy, a o dalsze 30% w terminie 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
15.8.5    gwarancja (poręczenie) musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8  do SIWZ oraz jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców - Załączniku nr 8A do SIWZ.
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
17.1    Wykonawca, a także inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę przysługują niżej określone środki ochrony prawnej.
17.2    Wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany, Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego.
17.3    Protest przysługuje wyłącznie wobec czynności:
17.3.1    opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
17.3.2    wykluczenia protestującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
17.3.3    odrzucenia oferty protestującego.
17.4    Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z postanowieniami SIWZ, Ogłoszenia o zamówieniu lub przepisami prawa, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.
17.5         Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący:
17.5.1   treści Ogłoszenia o zamówieniu wnosi się nie później niż 3 dni licząc od dnia jego ogłoszenia,
17.5.2   postanowień SIWZ wnosi się w ciągu 3 dni licząc od dnia otrzymania SIWZ przez wykonawcę, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
17.6         Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
17.7         Zamawiający nie będzie rozpatrywał protestu wniesionego po terminie oraz protestu, który nie spełnia postanowień pkt. 17.1 SIWZ.
17.8         Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
17.9         Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie zawrze umowy.
17.10     Zamawiający rozstrzygnie protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia i będzie to ostateczne rozstrzygnięcie. Brak rozstrzygnięcia protestu
w tym terminie uznaje się za jego nieuwzględnienie.
17.11Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekaże Wykonawcy, który wniósł protest.
17.12W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona czynności zaniechanej. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców.
 
18. Informacje uzupełniające
18.1    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.2    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18.3    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
18.4    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się w pieniądzu polskim. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
18.6    Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
18.7    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8    Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
SIWZ (8192kB) pdf
załączniki do SIWZ (300kB) word
dokumentacja (8192kB) zip
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

pytania i odpowiedzi (183kB) pdf

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek StecZatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec


metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (8 grudnia 2020, 11:30:17)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (26 stycznia 2021, 14:30:39)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 397