zamówienie na:

Odbiór, transport i przyjęcie lub przekazanie do zagospodarowania odpadów ze szkła

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.22.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 
W KORONOWIE SP. Z O.O. 
UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO 
 
II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro.
2.           Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
 
III.  NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
  „Odbiór, transport i przyjęcie lub przekazanie do zagospodarowania odpadów ze szkła”

IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.   Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i przyjęcie lub przekazanie do  zagospodarowania odpadów ze szkła.
2.                  Miejsca wykonywania usług: gmina Koronowo.
3.                  Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  90500000-2.
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca musi spełniać wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023-2028.
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów lub inny sposób zagospodarowania wydany przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2012r. o  odpadach (Dz.U. z 2020 poz.797 ze zm.) lub posiadać podpisaną umowę z firmą, do której przekazuje odpady celem ich zagospodarowania/utylizacji.
Odpady będą ważone na wadze Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia publicznego jest odbiór, transport i przyjęcie lub przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz.797 ze zm.)
Przyjęcie do zagospodarowania lub przekazanie do zagospodarowania opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07 zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo.
Kod i rodzaj odpadu: 15 01 07 – opakowania ze szkła
Szacunkowa ilość odpadów: do 600 Mg
Przyjmowane do zagospodarowania odpady będą ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie będzie potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz.797 ze zm.). Wykonawca  będzie odbierał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca będzie odbierał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem z miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 w Koronowie, w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. 
UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31.12.2021r. W przypadku  zmniejszenia ilości odpadów  podczas realizacji umowy                      (maksymalnie do 40% ilości), Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości odpadów są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości odpadów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania mniejszej ilości odpadów w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto. Faktury wystawiane będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym za odebraną partię odpadów, na podstawie kwitów wagowych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.
 
VI.  UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, które wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
2. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
3.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta umowa będzie pomniejszony o okres obowiązywania umowy z poprzednim Wykonawcą. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
4.  Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 
VII.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ, AKTUALNE NA DZIEŃ ZŁOŻENIA OFERTY:
1.  Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ.
2.  Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
3.   Kopia zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów lub inny sposób zagospodarowania wydany przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2012 r. o  odpadach (Dz.U. z 2020 poz.797 ze zm.) lub kopia umowy z firmą, do której Wykonawca przekazuje odpady celem ich zagospodarowania/utylizacji.
4.  Wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 
VIII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 
IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: W sprawach merytorycznych: Iwona Rutkowska, tel. 52 58 60 408/409 W sprawach proceduralnych: Joanna Kempczyńska, Paulina Tomaszewska tel. 52 58-60-414.
2. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Odbiór, transport i przyjęcie lub przekazanie do zagospodarowania odpadów ze szkła” (znak sprawy ZP.2621.22.2020) nie otwierać przed godziną 9:00 dnia 11.01.2021 r. Termin składania ofert upływa 11.01.2021 r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi 11.01.2021 r. o godz. 9:15.
3.  Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,      Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
4. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
 
X.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo jest Pan Sławomir Przastek, iod@zgkim.koronowo.pl, 52 58 60 410;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie postępowania ofertowego pn. „Odbiór, transport i przyjęcie lub przekazanie do zagospodarowania odpadów ze szkła” nr spr. ZP.2621.22.2020
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
e) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
i) osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1. Ilekroć w postępowaniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego. 

Zaproszenie (3408kB) pdf
Formularz ofertowy (20kB) word

Zatwierdził 
Prezes Zarządu
Marek Stec


  


Zatwierdził 
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (30 grudnia 2020, 13:35:44)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (5 lutego 2021, 14:09:04)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 383