zamówienie na:

Naprawa samochodów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.5.2019
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 19 września 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Ogłoszenie nr 595684-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.: Naprawa samochodów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 36691993000000, ul. Al. Wolności  4 , 86-010  Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, , e-mail przetargi@zgkim.koronowo.pl, , faks 523 822 562.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego 100% własność gminny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bipzgkim.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa samochodów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
Numer referencyjny: ZP.261.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi realizacji napraw bieżących i obsług pojazdów samochodowych (lub ich podzespołów). Naprawa odbywać się będzie w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych. Zamawiający planuje, w trakcie obowiązywania umowy, wykonanie około 60 napraw/obsług pojazdów o łącznej pracochłonności około 2 000 rbh. Planowana ilość napraw/obsług pojazdów w okresie trwania umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. W zakres przedmiotowy napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, piór wycieraczek, żarówek reflektorowych, kołpaków oraz dywaników i pokrowców. Wykaz pojazdów: ? Pojazdy wolnobieżne: Recykler, Keys, Cat, JCB ? Przyczepy: Sam, Sanok, Metaltech, Gniotpol, Meusburger ? Ciągniki rolnicze: Ursus, New Holland ? Samochody: Peugeot, Citroen, Mercedes, Ford, Man, Scania, Daf, Iveco, Star, Zamawiający dopuszcza skierowanie do naprawy/obsługi pojazdów różnych typów, modeli i marek, w tym niewymienionych powyżej, w zależności od występujących aktualnych potrzeb. Zakres naprawy pojazdów będzie obejmował następujące czynności - układy: • diagnostyka komputerowa silnika i jego układów; • diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych; • obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki; • przeglądy okresowe pojazdów samochodowych w tym pojazdy specjalistyczne • naprawa układów pojazdu: o kierowniczego, o chłodzenia, o pneumatycznego, o wydechowego, o hydraulicznego, o przeniesienia mocy, zasilania paliwem i powietrzem, o naprawa instalacji elektrycznej, o naprawa zawieszenia pojazdu, • naprawa silnika (w tym głowicy) i jego osprzętu; • naprawa wyciągarki; • naprawa webasto; • naprawa klimatyzacji; • naprawa układu hamulcowego; • naprawa blacharska, • naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem; • naprawa mostów napędowych; • naprawa skrzyń biegów; • naprawa skrzyń rozdzielczych; • naprawa wałów napędowych i resorów; • naprawa przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; • naprawa tapicerska; • montaż, demontaż szyb samochodowych; • montaż/demontaż/naprawa pasów wyróżniających oraz sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej na pojazdach typu: śmieciarka • naprawy nadwozi pojazdów specjalistycznych śmieciarka, samochód asenizacyjny itp. Pojazdy kierowane do wykonania usługi będą przekazywane w siedzibie Wykonawcy. Koszt transportu pojazdów do siedziby Wykonawcy na odległość do 30km od miejsca stałego stacjonowania pojazdów ponosi Zamawiający. Niezależnie od tego, w przypadku niesprawności uniemożliwiającej dostarczenie pojazdu do naprawy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojazdu od Zamawiającego, na swój koszt oraz ryzyko w terminie jednego dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca nie będzie analizował zasadności takiego zgłoszenia przez Zamawiającego ani domagał się zwrotu poniesionych kosztów. Naprawy pojazdów specjalistycznych wykonywane będą w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający, celem wykonania naprawy blacharsko-lakierniczej, dostarczy pojazd do siedziby Wykonawcy na własny koszt i ryzyko. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu „w trasie”, na terenie gminy Koronowo, Zamawiający dopuszcza wykonanie naprawy pojazdu na terenie gminy Koronowo (w ramach tzw. „pomocy w drodze”). Siedziba Zamawiającego znajduje się w siedzibie Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo W przypadku konieczności napraw poszczególnych podzespołów, a nie całych pojazdów, Wykonawca odbierze je od Zamawiającego na swój koszt oraz ryzyko. Każdorazowa naprawa/obsługa poprzedzona będzie kosztorysem jej wykonania (dostarczonym przez Wykonawcę dla Zamawiającego) celem uzgodnienia zakresu naprawy/obsługi oraz wskazaniem przewidzianej ilości roboczogodzin. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania norm czasowych przewidzianych dla konkretnych czynności naprawczych dla danego rodzaju pojazdu. Rozpoczęcie naprawy/obsługi pojazdu może odbyć się wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Przyjęcie przez Wykonawcę sprzętu do naprawy/obsługi dokonuje się w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania (oraz na podstawie) protokołu stanu technicznego opracowanego przez Zamawiającego. Po przyjęciu sprzętu do naprawy Wykonawca sporządzi ocenę stanu technicznego uszkodzonego pojazdu (lub podzespołu) i prześle do Zamawiającego specyfikację naprawczą, która zawierać będzie szczegółowy zakres, kosztorys i termin wykonania naprawy. Specyfikacja zostanie doręczona przez Wykonawcę (osobiście, pocztą, faxem (na numer 52 5860419) lub poprzez pocztę elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres) najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych, liczonych od dnia przeprowadzenia oceny stanu technicznego i będzie podstawą wykonania naprawy, po akceptacji, ze strony Zamawiającego, przez osobę upoważnioną, która jednocześnie wskaże osobę uprawnioną do odbioru wykonanej usługi i podpisania protokołu odbioru. Naprawy wykonane a nie zaakceptowane przez Zamawiającego realizowane będą na koszt Wykonawcy usługi. W przypadku konieczności transportu pojazdu do siedziby Wykonawcy, ten ponosi koszty związane z transportem pojazdu oraz pełną odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć w czasie transportu pojazdu od momentu przyjęcia do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika. Naprawy i obsługi pojazdów zostaną wykonane zgodnie z warunkami technicznymi (WT) przewidzianymi przez producenta danej marki pojazdu. Wykonana naprawa przywróci sprawność techniczną sprzętu w zakresie zaakceptowanej specyfikacji naprawczej. O zakończonej naprawie Wykonawca powiadomi niezwłocznie telefonicznie Zamawiającego pod nr tel. 52 5860400, nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem odbioru i uzgodni termin odbioru pojazdu. Wykonawca, po skończonej naprawie przekaże przedstawicielowi Zamawiającego sprzęt w miejscu jego naprawy. Przedstawiciel Zamawiającego podczas odbioru sprzętu po wykonanej naprawie ma obowiązek zapoznania się z zakresem naprawy oraz ze specyfikacją naprawczą zatwierdzoną przez Zamawiającego. Odbiór techniczny sprzętu po wykonanej naprawie/obsłudze potwierdza się wpisem umieszczonym w Protokole Stanu Technicznego „POJAZD/SPRZĘT PO WYKONANEJ NAPRAWIE SPRAWNY TECHNICZNIE; UWAG NIE WNOSZĘ”. Wpisu dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) podczas wykonywania czynności naprawczych/obsługowych do czasu podpisania przez strony Protokołu Stanu Technicznego (odbioru technicznego wykonanej naprawy/obsługi). W razie, gdy zrealizowane usługi nie wyczerpują wartości kwotowej umowy Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktycznie wykonane naprawy/obsługi (nie za dyspozycyjność warsztatu). Naprawy są naprawami wynikającymi z różnych aspektów użytkowania pojazdów mechanicznych, nie jest możliwe określenie ich częstości i rodzaju – grupy uszkodzeń. Dopuszcza się wykonywanie napraw/obsług przez podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę – Zamawiający nie dopuszcza faktur od podwykonawców. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów. Części użyte do napraw będą nowe. Dopuszcza się regenerację podzespołów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedstawił źródło pochodzenia części oraz fakturę ich zakupu. Zamawiający każdorazowo, na bazie przedstawionego kosztorysu naprawy, określi części zamienne podlegające rozliczeniu (zwrotowi do magazynu Zamawiającego). Wykonawca dopuszcza wykonanie naprawy/obsługi przy użyciu części zamiennych dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca poświadczy wówczas wymianę części w karcie usługi technicznej dostarczonej przez Zamawiającego. Użycie do naprawy/obsługi części zamiennych dostarczonych przez Zamawiającego nie będzie miało wpływu na okres udzielonej gwarancji w zakresie wykonanej usługi (gwarancja na części zamienne w takim przypadku jest w gestii Zamawiającego). Na wykonaną usługę zostanie udzielona gwarancja (liczona od daty odbioru pojazdu przez przedstawiciela Zamawiającego), zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym, a na nowe podzespoły - gwarancja na okres nie krótszy niż ta udzielona przez producenta podzespołu. Cena części użytych przy naprawie/obsłudze nie może przekraczać o więcej jak 10% średniej ceny rynkowej danej części. Średnia cena rynkowa będzie ustalana na podstawie oficjalnych cenników największych hurtowni motoryzacyjnych w Polsce („Inter-cars”, „Stanmot’, „Hart”, „Ucando”, „Kager”, „Moto-hurt”, „Transtech”, „Motorpol” itd.) oraz na podstawie cen w autoryzowanej sieci dealerskiej danej marki pojazdu. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 50% wartości nowego. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie oraz przez podwykonawców napraw i obsług. Termin wykonania naprawy/obsługi pojazdu nie może być dłuższy niż określony przez Wykonawcę w specyfikacji naprawczej. Termin liczony jest od przekazania Wykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu naprawy. Termin wykonania naprawy/obsługi pojazdu nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez Zamawiającego. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin, za zgodą Zamawiającego, może ulec zmianie, ale nie może przekroczyć 20 dni roboczych. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy/obsługi muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca wykona naprawę/obsługę pojazdu używając części zamiennych identycznych z częściami służącymi do pierwszego montażu. Materiały użyte w czasie napraw/obsług, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo-remontowym mogącym zapewnić spełnienie warunków zamówienia tj. mobilnym serwisem, halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. Zapłata za wykonana usługę/naprawę zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zawierającej wyodrębnione pozycje dotyczące kosztu materiałów/części oraz kosztu wykonanej usługi. Wykonawca opisuje operacje wykonane podczas wykonywania usługi (rozliczenie roboczogodzin oraz zużytych części zamiennych i materiałów). Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru technicznego pojazdu po wykonanej naprawie w oparciu o Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. W przypadku awaryjnego uszkodzenia części będących na gwarancji lub podlegających reklamacji wykonanej usługi Wykonawca na swój koszt odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez Zamawiającego z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie o ruchu drogowym i wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 96 godzin licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii. Potwierdzeniem wykonanej usługi (jej zakres i prawidłowość wykonania) będzie Protokół Stanu Technicznego podpisany przez obie strony. Zamawiający po podpisaniu umowy wezwie Wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę. Wykonawca musi spełniać następujące warunki: • dysponować mobilnym serwisem obsługowo-naprawczym wyposażonym w urządzenia specjalistyczne umożliwiające wykonanie napraw pojazdów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (Wykonawca załączy kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu mobilnego serwisu oraz wykaz jego wyposażenia specjalistycznego); • dysponować stacjonarnym warsztatem obsługowo-naprawczym przeznaczonym dla pojazdów określonych w opisie przedmiotu zamówienia z minimum 4 stanowiskami obsługowymi, w tym stanowiskiem do napraw blacharsko – lakierniczych, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt warsztatowy umożliwiający wykonanie napraw określonych w opisie przedmiotu zamówienia; • zatrudniać na umowę o pracę przynajmniej 4 mechaników samochodowych; • posiadać polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł; • dysponować pojazdem/ami umożliwiającą/cymi bezpieczny transport niesprawnych pojazdów (Wykonawca załączy kserokopię dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów jakim/i dysponuje). Zamawiający, przed podpisaniem umowy, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w warsztacie Wykonawcy celem sprawdzenia spełniania przez Wykonawcę określonych wymagań, w tym posiadania mobilnego serwisu, odpowiedniej ilości stanowisk warsztatowych oraz wyposażenia specjalistycznego warsztatu.
II.5) Główny kod CPV: 50112000-3
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach: lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje stacjonarnym warsztatem obsługowo-naprawczym przeznaczonym dla pojazdów określonych w opisie przedmiotu zamówienia z minimum 3 stanowiskami obsługowymi, w tym stanowiskiem do napraw blacharsko – lakierniczych, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt warsztatowy umożliwiający wykonanie napraw określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz że dysponuje pojazdem/ami umożliwiającą/cymi bezpieczny transport niesprawnych pojazdów (Wykonawca załączy kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu jakim dysponuje). - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli złoży oświadczenie, że zatrudnia na umowę o pracę przynajmniej 4 mechaników samochodowych. - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje mobilnym serwisem obsługowo-naprawczym wyposażonym w urządzenia specjalistyczne umożliwiające wykonanie napraw pojazdów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (Wykonawca załączy kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu mobilnego serwisu oraz wykaz jego wyposażenia specjalistycznego).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje stacjonarnym warsztatem obsługowo-naprawczym przeznaczonym dla pojazdów określonych w opisie przedmiotu zamówienia z minimum sześcioma stanowiskami obsługowymi, w tym stanowiskiem do napraw blacharsko – lakierniczych, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt warsztatowy umożliwiający wykonanie napraw określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz że dysponuje pojazdem/ami umożliwiającą/cymi bezpieczny transport niesprawnych pojazdów (Wykonawca załączy kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu jakim dysponuje) 2) Wykonawca złoży wykaz osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzający, że zatrudnia na umowę o pracę przynajmniej 4 mechaników samochodowych w tym przynajmniej jednego elektryka samochodowego. 3) Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje mobilnym serwisem obsługowo-naprawczym wyposażonym w urządzenia specjalistyczne umożliwiające wykonanie napraw pojazdów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (Wykonawca załączy kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu mobilnego serwisu oraz wykaz jego wyposażenia specjalistycznego). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy 1) złożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00zł
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne oraz ostateczne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadzie art. 22a, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający zastosuje art. 24 aa ust. 2 ustawy w przypadku zaistnienia przesłanek w tym przepisie wymienionych. 6. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zastosowanie ma pkt. 5 w niniejszym rozdziale, w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                          Znaczenie
Cena                              60,00
Okres gwarancji             20,00
Odległość                       20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego. 2) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 3) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia zakresu zadania, którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 4) Zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 5) Zmiany sposobu wykonania zadania lub jego zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii, uwarunkowań technicznych lub dokumentacyjnych. 6) Zaistnienia konieczności dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach w nim opisanych. 2. Uwzględnienie okoliczności przewidzianych w ust 1, stanowiących podstawę zmiany umowy, jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy, w tym jej załączników, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu do Umowy. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w szczególności, gdy: 1) Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął wykonywania umowy, w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania pojazdów do naprawy/obsługi. 2) Wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub przedsiębiorstwo Wykonawcy zostało zbyte lub wniesione do Spółki prawa handlowego, 3) Gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (686kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

informacja z otwarcia ofert (216kB) pdf

 Zatwierdzam:
   Pełnomocnik Zarządu
                                                             Agnieszka Łukasik


Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji jw. na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia w załączeniu.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (427kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (10 września 2019, 14:01:36)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (10 października 2019, 07:57:31)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 785