zamówienie na:

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.10.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
 
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ
   
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:
 
Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
 
(znak sprawy ZP.2621.10.2019)
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Przedmiotem oferty są: dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Kod CPV:  19520000-7
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH o następujących parametrach:
-        Worki żółte – folia LDPE, pojemność 120l, wymiary 700 x 1100mm + zakładka 10cm,
o grubości 0,04mm
-        Worki niebieskie – folia LDPE, pojemność 120l, wymiary 700 x 1100mm + zakładka 10cm,
o grubości 0,04mm
-        Worki zielone – folia LDPE, pojemność 120l, wymiary 700 x 1100mm + zakładka 10cm,
o grubości 0,06mm
-        Worki brązowe – folia LDPE, pojemność 120l, wymiary 700 x 1100mm + zakładka 10cm,
o grubości 0,06mm
Worki umożliwiające zawieszenie worka na stojaku z taśmą do związywania, przytwierdzoną do dna,
z nadrukiem opisującym ich przeznaczenie.
Worki muszą być wykonane z folii kolorowej półprzeźroczystej umożliwiające szybką ocenę zawartości. Worki muszą wytrzymać wagę obciążenia  min. 25 kg. Barwa worków nie może się różnić więcej niż o 1 ton.
1.      Worki muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane.
2.      Worki foliowe muszą być odporne na działanie:
-        niskich temperatur,
-        promieni UV,
-        środków chemicznych,
3.      Oddziaływanie na środowisko: tworzywa sztuczne jak i barwniki nie mogą zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, worki muszą być obojętne dla wód gruntowych.
4.      Szacunkowe łączne zapotrzebowanie ilościowe:
-        worki koloru żółtego z napisem „tworzywa sztuczne i metal” – 142 800 szt.
-        worki koloru zielonego z napisem „szkło”- 39 300 szt.
-        worki koloru niebieskiego z napisem „papier i tektura”- 64 200 szt.
-        worki koloru brązowego z napisem „odpady zielone”- 44 100sz
t.
5.      Worki pakowane w kompletach o następującej zawartości:
-        Komplet I – 24 żółte + 6 zielonych + 12 niebieskich =łącznie 2 200 kompletów
-        Komplet II – 24 żółte + 6 zielonych + 12 niebieskich + 16 brązowych =łącznie 3150 kompletów
-        Komplet III – 12 żółtych + 6 zielonych = łącznie 1 200 kompletów
6.      DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PO JEDNEJ SZTUCE Z KAŻDEGO RODZAJU WORKA, CELEM DOKONANIA OCENY ICH WYTRZYMAŁOŚCI I ZGODNOŚCI Z OPISEM.
7.      Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie trwania zamówienia. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych worków podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości worków są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości worków w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości worków w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
8.      Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.,
Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-400.
9.      Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie partiami:
-        I partia – 60% z każdego kompletu worków do 31 października 2019 r.,
-        II partia – 40% z każdego kompletu worków do 1 grudnia 2019 r.,
10.Termin płatności będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia danej partii zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
10.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: W sprawach merytorycznych: Agnieszka Kuropatwińska, tel. 52 58 60 408/409 W sprawach proceduralnych: Angelika Gordon-Wolfram, Joanna Kempczyńska, tel. 52 58-60-414
11.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów” (znak sprawy ZP.2621.10.2019) nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 08.10.2019 r. Termin składania ofert upływa 08.10.2019 r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi 08.10.2019 r. o godz. 9:15.
12.  Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,     
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
13.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
14.  Oferta powinna zawierać:
-        wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
-        formularz ofertowy - załącznik nr 1
-        projekt umowy zaparafowany - załącznik nr 2
-        po jednej sztuce z każdego rodzaju worka, celem dokonania oceny ich wytrzymałości.
15.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertą najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2
16.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
17.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania umowy z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
18.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
Postępowanie ofertowe (354kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (238kB) pdf

Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik
 

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (25 września 2019, 13:57:07)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (10 października 2019, 11:57:09)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1242