zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Nowym Jasińcu

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.15.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE Sp. z o.o.
UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
NIP 554-031-40-29 REGON 366919930
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym
w Nowym Jasińcu
(znak sprawy ZP.2621.15.2019)


Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
1. Przedmiotem zapytania ofertowego są prace związane z wymianą pokrycia dachowego
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Nowym Jasińcu 29.
2. Zakres robót obejmuje:

* Demontaż 361 m2 istniejącego pokrycia dachowego (dachówki)
* Odbudowa kominów
* Wymiana łat
* Wzmocnienie i prostowanie połaci dachu
* Pokrycie dachu blachodachówką 361 m2
* Montaż wyłazu dachowego
* Montaż ław kominiarskich
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.).
4. Przedłożona oferta winna obejmować pełny zakres prac związanych z wyminą pokrycia dachowego.
5. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi
i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii wykonania robót.
6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić własny obmiar robót.
7. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
8. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,  zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy.  Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie do dnia 31.12.2019 r.
11. Osoby uprawnione do kontaktów:
* w sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon – Wolfram, tel. 52-58-60-414
* w sprawach merytorycznych – Agnieszka Łukasik, tel. 52 58 60 412
12. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „Wymiana pokrycia dachowego Nowy Jasiniec”. Termin składania ofert upływa 17.10.2019 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 17.10.2019 r. o godz. 9.15. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
13. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
14. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia wykonania usługi i dostarczenia faktury do Zamawiającego. Cena oferty na wykonanie robót stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do jej wykonania robót, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostaw, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
15. Oferta powinna zawierać:
* wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
* formularz ofertowy załącznik nr 1
* projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2.
16. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2.
17. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
18. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny
Postępowanie ofertowe (381kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (232kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (9 października 2019, 09:36:12)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (30 października 2019, 10:51:15)
Zmieniono: dodano wynikpostępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 452