zamówienie na:

Dostawę pojemników na odpady komunalne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.13.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 października 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 zł                    

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:

Dostawę pojemników na odpady komunalne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

(znak sprawy ZP.2621.13.2019)


Przedmiotem oferty jest: Dostawa pojemników na odpady komunalne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Kod CPV:  34928480-6
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa pojemników na odpady komunalne.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe:
* Pojemnik  SM 120 l plastik, po regeneracji – kolor czarny lub grafitowy– 70 szt.,
* Pojemnik  SM 240 l  plastik,  po regeneracji – kolor czarny lub grafitowy - 140 szt.,
* Pojemnik PA 1100 l plastik, po regeneracji – kolor czarny lub grafitowy – 10 szt.
3. Pojemniki powinny spełniać następujące wymagania:
- zapewnić gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących odpady oraz gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów na minimum 6 miesięcy,
- spełniać wymagania Polskich Norm,
- spełniać normę PN-EN 840 , informacja o spełnieniu normy winna być umieszczona na pojemniku (na górze zaczepu pojemników),
- przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie, jak i wytrzymałościowo,
- stan pojemników powinien być dobry, bez pęknięć i zabrudzeń,
- posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny,
- odporne na promieniowanie UV,
- czyste, utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
- odporne na niskie temperatury,
- wyposażone w kółka i klapy. 
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 14 dni licząc od dostarczenia towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z .o. , Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-408/52 58-60-409.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
W sprawach merytorycznych Agnieszka Kuropatwińska tel. 52 58 60 408/ 52 58 60 409;
w sprawach proceduralnych Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon - Wolfram tel. 52 58-60-414.
7. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Dostawa pojemników na odpady” (znak sprawy ZP.2621.13.2019) nie otwierać przed godziną 9.15 dnia 16.10.2019 r. Termin składania ofert upływa 16.10.2019 r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi o godz. 9:15 w pokoju nr 6.
8. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
9. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,     
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
10. Oferta powinna zawierać:
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- formularz ofertowy – załącznik nr 1
- projekt umowy zaparafowany – załącznik nr 2
11. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertą najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2
12. Warunki płatności – 14 dni licząc od dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
Postępowanie ofertowe (491kB) pdf

Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (263kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (9 października 2019, 09:49:59)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (18 października 2019, 13:36:57)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 386