zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY POLIAKRYLAMIDU DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.14.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 




ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:
SUKCESYWNE DOSTAWY POLIAKRYLAMIDU DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORONOWIE
(znak sprawy ZP.2621.14.2019)


1. Przedmiotem oferty są: „SUKCESYWNE DOSTAWY POLIAKRYLAMIDU WRAZ Z TRANSPORTEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORONOWIE"
2. Przedmiotem zapytania ofertowego są :
* Sukcesywne dostawy poliakrylamidu FLOPAM FB808 lub preparatu równoważnego o składzie chemicznym:
* Węglowodory, C12-C15, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatyczne -  %wag: 20-30;
* Izotridekanol, etoksylowany - %wag: <3;
* Szacunkowa ilość dostaw: do 10 dostaw po 600 kg, do 3000 kg rocznie,
* Zalecana pojemność 25 kg/pojemnik, w postaci płynnej
* Zastosowanie: Do odwadniania przefermentowanego osadu.
Przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kartę charakterystyki substancji.
3. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem  do siedziby Zamawiającego tj. Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie, ul. Pomianowskiego 56 z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Dostawa realizowana będzie na zamówienie składane drogą elektroniczną w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia.
5. Zamawiający wymaga od wykonawcy możliwości nieodpłatnego przetestowania poliakrylamidu w Oczyszczalni Ścieków w Koronowie przed przystąpieniem do podpisania umowy na dostawy w ilości 25 kg.
6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań po poliakrylamidzie.
7. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Cena brutto oferty za dostawy poliakrylamidu stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
8. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
10. Osoby uprawnione do kontaktów:
- w sprawach merytorycznych – Maciej Szlagowski, Karolina Klonowska tel. 52 382 23 86,
- w sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon - Wolfram tel. 52 58 60 414
11. Ofertę należy umieścić w kopercie  z napisem: „SUKCESYWNE DOSTAWY POLIAKRYLAMIDU” Termin składania ofert upływa 17.10.2019 r. o godz. 11.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2019 r. o godz. 11.15 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

13. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty
b) zaparafowany projekt umowy
c) wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
14. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
15. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2    
16.  UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianego poliakrylamidu podczas realizacji umowy Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości poliakrylamidu w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości w stosunku do podanych niżej ilości w czasie trwania umowy.
17. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
18. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
zaproszenie (396kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (214kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (9 października 2019, 09:57:04)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (30 października 2019, 10:15:27)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455