zamówienie na:

Prace związane z robotami żelbetonowymi fundamentów oraz ściany oporowej dla wiaty magazynowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.17.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE Sp. z o.o.
UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
NIP 554-031-40-29     REGON 366919930
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:


Prace związane z robotami żelbetonowymi fundamentów oraz ściany oporowej dla wiaty magazynowej
 (znak sprawy ZP.2621.11.2019)

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
1. Przedmiotem zapytania ofertowego są prace związane z robotami żelbetonowymi fundamentów oraz ściany oporowej dla wiaty magazynowej na potrzeby Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych w Koronowie, działka nr 1097/28. Wiata została oznaczona na rysunku  „Projekt zagospodarowania działki nr 1097/28” (załącznik do zaproszenia).
2. Opis ogólny obiektu
Zaprojektowany obiekt to wiata portalowa jednonawowa o szerokości 12m i długości 18m, posadowiona bezpośrednio w gruncie. Zakres projektu obejmuje nową konstrukcję całego obiektu od fundamentów poprzez słupy, belki, ściany, stężenia i płatwie. Projektowany budynek charakteryzują parametry:
* Powierzchnia zabudowy 225.80 m2
* Powierzchnia użytkowa 192.20 m2
* Kubatura wiaty 985.60 m3
3. Opis elementów wiaty objętych zapytaniem
Stopy fundamentowe
W poziomie -1,0 m od zera budynku pod słupami głównymi oraz szczytowymi hali zaprojektowano stopy żelbetonowe z betonu C20/25 grubości 30 cm i wymiarach w rzucie jak pokazano na rysunkach fundamentów.
Stopy zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP). Stopy posadowić na warstwach jak podano wyżej. Wykopy należy prowadzić sprzętem mechanicznym, przy czym ostatnią warstwę grubości 10÷15 cm wybrać „ręcznie”.
Naruszone struktury gruntu usunąć i uzupełnić betonem C12/15 lub podsypką piaskowo – żwirową zagęszczoną do Is=0,98,
Po wylaniu, stopy zabezpieczyć przed wilgocią smarując dodatkowo preparatem na bazie płynnego bitumu jak dla ław fundamentowych.
Połączenie słupów stalowych ze stopami na bazie kotew płytkowych wg projektu wykonawczego.

Podwaliny
Podwaliny 25x50 cm na podbudowie cementowo piaskowej, zbrojone prętami pionowymi i poziomymi ze stali A-IIIN (B500SP).
Podwaliny zaizolować przed wilgocią smarując preparatem na bazie płynnego bitumu.

Ściana oporowa
Ściana oporowa klasyczna, zaprojektowana z betonu C20/25. Część pionowa szerokości 20 cm i wysokości 270 cm. Część pozioma grubości 30 cm i szerokości 160 cm.
Zbrojenie prętami pionowymi o poziomymi ze stali A-IIIN (B500SP).
Ścianę do poziomu gruntu dodatkowo zaizolować przed wilgocią smarując preparatem na bazie płynnego bitumu.

4. Przedłożona oferta winna obejmować pełny zakres prac związanych z realizacją elementów żelbetonowych (fundamenty i ściana oporowa) wraz z ich izolacją oraz zabiegami technologicznymi.
Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii wykonania robót.
5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,  zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie do dnia 31.01.2020 r.
8. Osoby uprawnione do kontaktów: w sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon – Wolfram, tel. 52-58-60-414
w sprawach merytorycznych – Agnieszka Kuropatwińska, tel. 52 58 60 408/409
9. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „Roboty budowlane – wiata magazynowa”. Termin składania ofert upływa 13.11.2019 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 13.11.2018 r. o godz. 9.15. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
10. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
11. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia wykonania usługi i dostarczenia faktury do Zamawiającego. Cena oferty na wykonanie robót stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
12. Oferta powinna zawierać:
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - formularz ofertowy załącznik nr 1
- projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2.
13. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2.
14. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
15. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny
Postępowanie ofertowe (389kB) pdf
Dokumentacja projektowa (3492kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

zawiadomienie o unieważnieniu (308kB) pdf

Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (30 października 2019, 10:47:25)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (15 listopada 2019, 13:50:58)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 269