zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu - siarczanu żelaza do oczyszczalni ścieków w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.18.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
1.               Przedmiotem zapytania są: „SUKCESYWNE DOSTAWY KOAGULANTU – SIARCZANU ŻELAZA (PIX-113) WRAZ Z TRANSPORTEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORONOWIE"
2.               Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z treścią zaproszenia i zgodnie z nim złożyć ofertę.
3.               Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
4.               Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje które mogą być konieczne do opracowania oferty i podpisania umowy.
5.               Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa koagulantu – siarczanu żelaza wraz z transportem do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie. Łączna ilość koagulantu nie przekroczy w ciągu 12 m-cy 184Mg.
Koagulant – wodny roztwór siarczanu żelaza (III), ma zastosowanie do strącania zawartości fosforu w Oczyszczalni Ścieków w Koronowie.
Skład:
- siarczan (VI) żelaza (III) – 50-35%
- siarczan (VI) żelaza (II) – 1,5-0,1%
- siarczan manganu - <0,25%
Właściwości fizyczne i chemiczne:
- w warunkach normalnych ciecz,
- barwa ciemnobrązowa,
- pH ok. 1,
- gęstość względna 1,50- 1,58g/cm3,
- łatwo rozpuszczalny w wodzie,
- lepkość ok.  30mPas/20ºC,
- zakres temp. wrzenia100-105ºC,
- temp. rozkładu 315ºC.
6.               Wykonawca dołączy do każdej dostawy świadectwo kontroli jakości oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.
7.               Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem  do siedziby Zamawiającego tj. Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie,                           ul. Pomianowskiego 56, 86-010 Koronowo z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego.
8.               Dostawa realizowana będzie na zamówienie składane drogą elektroniczną w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia.
9.               Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby dostarczał przedmiot zamówienia specjalistycznym sprzętem z możliwością rozładunku do zbiornika koagulantu, partiami po 23 Mg.
10.            Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Cena brutto oferty za dostawy koagulantu stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
11.            Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
12.            Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
13.            Osoby uprawnione do kontaktów:
- w sprawach merytorycznych – Maciej Szlagowski, Karolina Klonowska tel. 52 382 23 86,
- w sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon - Wolfram tel. 52 58 60 414
14.            Ofertę należy umieścić w kopercie  z napisem: „SUKCESYWNE DOSTAWY KOAGULANTU” Termin składania ofert upływa 15.11.2019 r. o godz. 9.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
15.            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 r. o godz. 09.15 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, pokój nr 6.
16.            Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
a)     wypełniony i podpisany formularz oferty,
b)     zaparafowany projekt umowy,
c)     wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
17.            Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
18.            Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2   
19.             UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianego koagulantu podczas realizacji umowy Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości koagulantu w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości w stosunku do podanych niżej ilości w czasie trwania umowy.
20.            W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
21.            W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
22.            Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
zaproszenie (386kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (208kB) pdf

Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (7 listopada 2019, 08:36:23)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (18 listopada 2019, 13:45:52)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 391