zamówienie na:

Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.18.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:

Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
(znak sprawy ZP.2621.18.2019)
Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. z transportem do Oczyszczalni Ścieków
ul. Pomianowskiego 56 w Koronowie.
Kod CPV 09111400-4
1. Przedmiotem zapytania ofertowego są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego o parametrach chemicznych:
   wartość opałowa -19 067 kJ/kg
   ciepło spalania -19 505 kJ/kg
   wilgotność – 5 %
   zawartość popiołu – 0,39%
   gęstość -1,11 kg/dm3
2. Szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe: 28 Mg, jednorazowa dostawa 2 Mg.
3. Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie trwania zamówienia tj. 24 miesiące. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianego materiału podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości towaru w stosunku do podanych wyżej ilości  w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
 4. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego Koronowo ul Pomianowskiego 56 na podstawie zamówień pocztą elektroniczną w ciągu 5 dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy przez 24 miesiące.
5. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
6. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
W sprawach merytorycznych Edward Kufel tel. 52 38 22 386; w sprawach proceduralnych Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon – Wolfram tel. 52 58-60-414.
7. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego” (znak sprawy ZP.2621.19.2019). Termin składania ofert upływa 27.11.2019  r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi o godz. 9:15 w pokoju nr 6.
7. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,     
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
8. Oferta powinna zawierać:
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- formularz ofertowy – załącznik nr 1
- projekt umowy zaparafowany – załącznik nr 2
9. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertą najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 3
10. Warunki płatności – 30 dni licząc od dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
Postępowanie ofertowe (245kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (19 listopada 2019, 12:51:07)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (9 grudnia 2019, 09:49:52)
Zmieniono: dodano wynik postpowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455