zamówienie na:

Przygotowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.20.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE Sp. z o.o.
UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
NIP 554-031-40-29     REGON 366919930
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:

Przygotowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie  33
 (znak sprawy ZP.2621.20.2019)

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do przeprowadzenia remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację projektową, pozyska uzgodnienia i decyzje umożliwiające realizacje inwestycji oraz uzyska uzgodnienie od konserwatora zabytków.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a) uszczegółowionego projektu budowlano – wykonawczego;
b) kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót – opracowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 ( Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389). Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projektant zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj.: osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
c) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Zamawiający wymagania od Wykonawcy:
a) Przedmiot zamówienia należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej.
b) Opracowanie projektowe wykonać w 5 egzemplarzach, a kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy również płyty CD z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i kosztorysem i przedmiarem.
c) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie.
d) Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej.
e) Złożenie dokumentacji wraz z wypełnionym wnioskiem o pozwolenie budowlane
f) Termin opracowania dokumentacji projektowej: 60 dni od daty podpisania umowy.
4. Informacje szczegółowe:
W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie:
a) całkowitą wymianę pokrycia dachowego;
b) impregnację elementów drewnianych więźby dachowej środkiem ogniochronnym                           i przeciwgrzybicznym lub wymiana zniszczonych elementów drewnianych;
c) folia wstępnego krycia;
d) elementy dachu, takie jak dachówki i obróbki blacharskie mają być wykonane zgodnie                    z zaleceniami wydanymi od Konserwatora zabytków;
e) wymiana istniejących wyłazów dachowych na nowe w ramach tych samych otworów;
f) wymiana instalacji odgromowej – przełożenie oraz uzupełnienie i wykonanie nowych pomiarów;
g) wymiana drewnianej podbitki przy okapach;
h) remont wentylacji.
5. Przedłożona oferta winna obejmować pełny zakres prac związanych z dokumentacją projektową.
6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,  zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy.
8. Osoby uprawnione do kontaktów: w sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon – Wolfram, tel. 52-58-60-414
9. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „Dokumentacja projektowa”. Termin składania ofert upływa 27.11.2019 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2019 r. o godz. 11.15. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
10. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
11. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia wykonania usługi i dostarczenia faktury do Zamawiającego. Cena oferty na wykonanie dokumentacji stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
12. Oferta powinna zawierać:
a) wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
b) formularz ofertowy załącznik nr 1
c) projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2.
13. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2.
14. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
15. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę
z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
Postępowanie ofertowe (408kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (217kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (19 listopada 2019, 12:59:13)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (2 grudnia 2019, 14:42:18)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 515