zamówienie na:

Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, rękawic oraz środków czystości.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
Przedmiotem oferty są:
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, rękawic oraz środków czystości  dla potrzeb Zakładu   Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
 
1.   Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
Zadanie 1 - sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej,
Zadanie 2 - sukcesywna dostawa środków czystości

w asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Szczegółowy asortyment przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
2.  Kody CPV:
CPV 18100000-0, 18400000-3,18143000-3, 25161100-8, 25161100-9, 39830000-9, 39830000
3.  Wszystkie materiały użyte do produkcji odzieży oraz rękawic muszą odpowiadać Polskim Normom.
4.  Wszystkie środki czystości muszą odpowiadać Polskim Normom.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego. Dostawa realizowana będzie na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia na środki ochrony indywidualnej oraz 7 dniowym terminem na dostawy środków czystości. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 14 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
6. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne zadania.
7. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
8. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4 , Koronowo tel. 052 58-60-400.
9.  Osoby uprawnione do kontaktów:
W sprawach merytorycznych zadanie 1: Tomasz Karbowski             tel. 52 58-60-403,
W sprawach merytorycznych zadanie 2: Elżbieta Obrzezgiewicz      tel. 52 58-60-404,                          W sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska i Paulina Tomaszewska    tel. 52 58-60-414.
10.  Ofertę należy umieścić w kopercie lub w nie przezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI” Termin składania ofert upływa 15.06.2020 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:15 dnia 15.06.2020 r.
11.  Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
12. Oferta powinna zawierać:
-   wydruk z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
-   formularz ofertowy – załącznik nr 1
-   projekt umowy zaparafowany  - załącznik nr 2
13.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100 %
14.   Z Wykonawcą, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa  - Załącznik nr 2
15.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w okresie do dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.
16.  Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W        przypadku zmniejszenia ilości podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena jednostkowa pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości odzieży roboczej, rękawic oraz środków czystości są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości odzieży roboczej, rękawic oraz środków czystości w czasie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości odzieży roboczej, rękawic oraz środków czystości w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
17.  Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
18.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
19.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
20.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.

Zaproszenie (473kB) pdf
Formularz ofertowy (32kB) word
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 15.06.2020 godz. 10:00 na 18.06.2020 r. godz. 10:00. Tym samym termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 15.06.2020 r. godz. 10:15 na 18.06.2020 r. godz. 10:15.  Pozostałe zapisy zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (5 czerwca 2020, 13:48:42)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (22 czerwca 2020, 14:05:30)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 899