zamówienie na:

Sukcesywny zakup masy asfaltowej na zimno pakowanej w workach wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.10.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
 
Sukcesywny zakup masy asfaltowej na zimno pakowanej w workach                   wraz z transportem 

 
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup masy asfaltowej na zimno pakowanej w workach wraz z transportem do siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w terminie 2 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Masa asfaltowa na zimno pakowana  w workach o uziarnieniu 0-8mm w ilości 20 ton. Masa na zimno z możliwością stosowania w temperaturach ujemnych oraz przechowywania przez okres minimum 5 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca wraz z towarem musi dostarczyć świadectwo jakości wraz z wynikami badań próbki wyrobu oraz aprobatę techniczną przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego.
4. Termin realizacji zamówienia następować będzie w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia. Zamówienia realizowane będą w formie telefonicznej lub mailowej.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów  w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej (maksymalnie 40%) ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy.
7. Faktura za dostarczony materiał wystawiona zostanie na podstawie druków WZ potwierdzonych podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokumenty te stanowić będą załącznik do faktury.
8.Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do Zamawiającego.
9. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
10.Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
11. Cena brutto oferty za dostawy towaru stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
12. Osoby uprawnione do kontaktów: 
- w sprawach merytorycznych: Artur Koper, Paweł Kawczyński   tel. - 52 58 60 411
- w sprawach proceduralnych: Joanna Kempczyńska, Paulina Tomaszewska -  tel. 52 58 60 414
13. Ofertę należy umieścić w kopercie lub nie przezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie oferta na: „Sukcesywny zakup masy asfaltowej na zimno pakowanej w workach wraz z transportem
14. Termin składania ofert upływa 18.06.2020 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 18.06.2020 r. o godz. 09.15.
15.Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-  wypełniony i podpisany formularz oferty
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- projekt umowy zaparafowany
16. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
17. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
18. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
19.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
Zaproszenie (374kB) pdf
Formularz ofertowy (19kB) word

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (882kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (10 czerwca 2020, 13:25:48)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (18 czerwca 2020, 13:55:23)
Zmieniono: dodano- korekta zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 605