zamówienie na:

Sukcesywne dostawy betonu towarowego - masy betonowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.13.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. 
 
 
Sukcesywny zakup betonu towarowego- masy betonowej 
  
 Przedmiotem zapytania ofertowego są :
1. Sukcesywne dostawy betonu towarowego - masy betonowej w ilościach:
    B5 – 100 m3;  B10 – 70 m3;  B15 - 60 m3; B20 - 10 m3

2.Kod CPV: 44.11.40.00-2,   44.11.44.00-3.
3 Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia z miejsca wskazanego przez Wykonawcę w odległości nie dalej niż 15 km od siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
4.Załadunek betonu oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy.
5.Odbiór betonu będzie poprzedzany przez Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. Odbierany beton nie może zawierać kamieni o średnicy większej niż 2 cm i musi spełniać normę PN-EN 206-1:2000.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości odbieranego betonu na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczonego towaru
w wybranych przez Zamawiającego laboratoriach.
7. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiału (maksymalnie 40%) ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy.
8.Faktura za dostarczony materiał wystawiana będzie na podstawie druków WZ potwierdzonych podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokumenty te stanowić będą załącznik do faktury.
9. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
10.Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
11.Cena brutto oferty za dostawy betonu stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
13. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
14.Osoby uprawnione do kontaktów:
w sprawach merytorycznych – Paweł Kawczyński tel. 52 58 60 411
w sprawach proceduralnych  - Paulina Tomaszewska, Joanna Kempczyńska -  tel. 52 58 60 414
15. Ofertę należy umieścić w kopercie lub nie przezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „SUKCESYWNE DOSTAWY BETONU TOWAROWEGO – MASY BETONOWEJ” Termin składania ofert upływa 23.06.2020 r. o godz. 10.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o., Al. Wolności 4 pok. Nr 6 w dniu 23.06.2020 r. o godz. 10.15.
16. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-  wypełniony i podpisany formularz oferty,
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,    w przypadku spółek cywilnych także umowa spółki,
- projekt umowy zaparafowany.
17.Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
18. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2.
19. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
20. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.

Zaproszenie (432kB) pdf
Formularz ofertowy (18kB) word

                                                                   Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (583kB) pdf                                                                  Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński
metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (15 czerwca 2020, 12:50:59)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (23 czerwca 2020, 11:12:59)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 654