zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Stopce 7

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.12.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo 
 

  
1. Przedmiotem zapytania ofertowego są prace związane z wymianą pokrycia dachowego
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Stopce 7.

2. Zakres robót obejmuje:
-   położenie nowej papy termozgrzewalnej na budynku (560 m2),
-   wykonanie obróbek blacharskich,
-   odbudowa kominów,
-   demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215).
4.Przedłożona oferta winna obejmować pełny zakres prac związanych z wyminą pokrycia dachowego.
5.Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić własny obmiar robót.
6. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
7.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,  zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
8.Wykonawca zapewnienia przez cały okres trwania robót  ochrony mienia.
9. Wykonawca wykonana roboty objęte niniejszym zapytaniem ofertowym przy użyciu własnych maszyn i urządzeń. Zapewni utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia realizowanych robót, utrzyma w czystości terenu budowy, drogę publiczną, itp.
10.  Postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności do usunięcia z miejsca budowy i wywozu śmieci.
11.  Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy.  Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
12.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie od dnia podpisania umowy przez 60 dni.
13.  Osoby uprawnione do kontaktów:
-   w sprawach merytorycznych :  Agnieszka Łukasik,   tel. 52 58 60 412
-   w sprawach proceduralnych : Joanna Kempczyńska , Paulina Tomaszewska  tel. 52-58-60-414
14.  Ofertę należy umieścić w kopercie lub nie przezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Stopce 7 ”. Termin składania ofert upływa 25.06.2020 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 25.06.2020 r. o godz. 9.15. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
15.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%.
16.  Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia wykonania usługi      i dostarczenia faktury do Zamawiającego. Cena oferty na wykonanie robót stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do jej wykonania robót, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostaw, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
17. Oferta powinna zawierać:
-  wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
-  formularz ofertowy załącznik nr 1
-  projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2.
18.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2.
19.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
20.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
21.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.

Zaproszenie (383kB) pdf
Formularz ofertowy (15kB) word


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (970kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (17 czerwca 2020, 13:04:25)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (25 czerwca 2020, 12:58:10)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 786