zamówienie na:

Dostawę kontenerów typu Mulda 7m3 i 13m3 oraz kontener KP-7m3

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.14.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
 
 
Dostawa kontenerów typu Mulda 7m3 i 13m3  oraz kontener KP -7m3 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
 
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
-  Kontenery typu Mulda o pojemności 7m3 odkrytych w ilości siedmiu sztuk, w kolorze pomarańczowym. Przystosowane do obsługi przez pojazd bramowiec, z hakiem pojedynczym z przodu. Grubość blach bocznych 4mm, grubość blachy dna 5mm. Ceownik 50x100x50 o grubości 4mm. Wysokość kontenera 1450mm, szerokość 1700mm. Wyposażony w haki do zaczepiania siatki zabezpieczającej.
-    Kontener KP -7 o pojemności 7m3 w ilości jednej sztuki, kryty z 6 otwieranymi klapami, bez ścian dzielnych w środku, w kolorze pomarańczowym. Przystosowany do obsługi przez pojazd bramowiec, z hakiem pojedynczym z przodu. Wymiary kontenera: dł. 3800 x sz. 1800 x wys. 1600. Grubość blach bocznych 4mm, grubość blachy dna 5mm.
- Kon tenery typu Mulda o pojemności 13m3 odkrytych w ilości dwóch sztuk, w kolorze pomarańczowym. Przystosowane do obsługi przez pojazd bramowiec, z hakiem pojedynczym z przodu. Grubość blach bocznych 4mm, grubość blachy dna 5mm. Ceownik 50x100x50 o grubości 4mm. Wysokość kontenera 2200 mm, szerokość 1700 mm. Wyposażony w haki do zaczepiania siatki zabezpieczającej.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem na adres    Zamawiającego. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
3.Warunki płatności- 14 dni licząc od dostarczenia towaru i prawidłowo wystawionej faktury do  Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z .o. , Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-408/52 58-60-409.
4.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot  zamówienia przez okres 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
5.Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
W sprawach merytorycznych: Agnieszka Kuropatwińska tel. 52 58 60 408/ 52 58 60 409,
W sprawach proceduralnych:  Joanna Kempczyńska, Paulina Tomaszewska tel. 52 58-60-414.
6.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie oferta na: „Dostawę kontenerów typu Mulda 7m3 i 13m3 oraz kontener KP – 7m3” nie otwierać przed godziną 9:15  dnia 26.06.2020 r. Termin składania ofert upływa 26.06.2020 r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi o godz. 9:15 w pokoju nr 6.
7. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,      ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
8. Oferta powinna zawierać:
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- projekt umowy zaparafowany – załącznik nr 2.
9. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertą najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania  przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
11. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
12. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
13.W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.

Zaproszenie (378kB) pdf
Formularz ofertowy (17kB) word

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof WodzińskiZamawiający dodaje termin realizacji zamówienia na 15.08.2020 r.


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof WodzińskiZatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (19 czerwca 2020, 13:46:21)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (26 czerwca 2020, 11:58:32)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 688