zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mieszanki żwirowo - wapiennej o frakcjach:0-16mm i 0-31,5mm wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.15.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. 
 
SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ 
WRAZ Z TRANSPORTEM 
 
 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mieszanki żwirowo – wapiennej wraz z transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie gminy Koronowo jednak w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
Opis przedmiotu zamówienia w frakcjach:
a) 0-16mm w ilości do 750 ton,
b) 0-31,5mm w ilości do 1500 ton.
1.  Załadunek mieszanki żwirowo – wapiennej oraz jej ważenie będzie leżało po stronie Wykonawcy.
2.  Zakup mieszanki będzie poprzedzony telefonicznie z 2-dniowym wyprzedzeniem.
3.  Przywożona mieszanka nie może zawierać odpadów, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.
4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania ilości na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczonego towaru w wybranych laboratoriach przez Zamawiającego.
5.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6.  UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów  w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej (maksymalnie 40%) ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy.
7.  Faktura za dostarczony materiał wystawiona zostanie na podstawie dokumentów wagowych potwierdzonych podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokumenty te stanowić będą załącznik do faktury.
8.  Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej oraz doręczonej faktury do Zamawiającego.
9.  Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
10. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
11. Cena brutto oferty za dostawy towaru stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
12. Osoby uprawnione do kontaktów: 
- w sprawach merytorycznych: Artur Koper, Paweł Kawczyński, tel. - 52 58 60 411,
- w sprawach proceduralnych: Paulina Tomaszewska, Joanna Kempczyńska -  tel. 52 58 60 414.
13.   Ofertę należy umieścić w kopercie lub nie przezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Sukcesywne dostawy mieszanki żwirowo - wapiennejTermin składania ofert upływa 4.08.2020 r. o godz. 9:00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, pok. nr 6 w dniu 4.08.2020 r. o godz. 9:15.
 14.  Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-
  wypełniony i podpisany formularz oferty
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- projekt umowy zaparafowany
15. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
16.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
17.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
18.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.

Zaproszenie (373kB) pdf
Formularz ofertowy (19kB) word


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (123kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński
metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (28 lipca 2020, 13:58:14)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (4 sierpnia 2020, 13:59:50)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 536