zamówienie na:

Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.19.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. 
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo 

Przedmiotem zapytania jest: dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

Kod CPV:  19520000-7

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH o następujących parametrach:
-       Worki brązowe – folia LDPE, pojemność 120l, wymiary 700 x 1100mm + zakładka 10cm,
o grubości minimum 60 mikronów
Worki umożliwiające zawieszenie na stojaku wyposażone w taśmę do związywania, umieszczoną w tunelu, w górnej części worka, z nadrukiem opisującym jego przeznaczenie.
Worki muszą by
ć wykonane z folii kolorowej półprzeźroczystej umożliwiające szybką ocenę zawartości. Worki muszą wytrzymać wagę obciążenia  min. 25 kg. Barwa worków nie może się różnić więcej niż o 1 ton.
 
1.     Worki muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane.
2.     Worki foliowe muszą być odporne na rozdarcia oraz działanie:
-       niskich temperatur,
-       promieni UV,
-       środków chemicznych,
3.     Oddziaływanie na środowisko: tworzywa sztuczne jak i barwniki nie mogą zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, worki muszą być obojętne dla wód gruntowych.
4.     Szacunkowe łączne zapotrzebowanie ilościowe:
-       Worki koloru brązowego z napisem „Odpady ulegające biodegradacji” – 60 570 szt.
5.     Worki pakowane w kompletach po 10 szt.
6.     DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ 1 KOMPLET  CELEM DOKONANIA OCENY ICH WYTRZYMAŁOŚCI I ZGODNOŚCI Z OPISEM.
7.     Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.,
Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-400.
8.     zamawiający wymaga, aby wykonawca realizował zamówienie do 30.09.2020 r.
9.     Termin płatności będzie wynosił 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
10.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: W sprawach merytorycznych: Iwona Rutkowska, tel. 52 58 60 408/409 W sprawach proceduralnych: Joanna Kempczyńska, Paulina Tomaszewska tel. 52 58-60-414
11.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji” (znak sprawy ZP.2621.19.2020) nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 17.09.2020r. Termin składania ofert upływa 17.09.2020 r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi 17.09.2020 r. o godz. 9:15.
12.  Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,     
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
13.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
14.  Oferta powinna zawierać:
-       wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
-       formularz ofertowy - załącznik nr 1
-       projekt umowy zaparafowany - załącznik nr 2
-       jeden komplet worków.
15.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertą najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2
16.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
17.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania umowy z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
18.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym (1862kB) pdf
formularz ofertowy (20kB) word

Zatwierdził Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (663kB) pdf


Zatwierdził Prezes Zarządu
Krzysztof Wodzińskimetryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (11 września 2020, 13:14:46)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (18 września 2020, 08:31:16)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 599