zamówienie na:

Wdrożenie systemu lokalizacji GPS z systemem identyfikacji RAFID na 3 pojazdach zajmujących się gospodarką odpadami

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.18.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2020  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
 
Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji zapytania ofertowego na System lokalizacji GPS  na 3 pojazdach zajmujących się gospodarką odpadami dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
 
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
Wdrożenie systemu lokalizacji GPS z systemem identyfikacji RFID oraz dostawa i montaż cyfrowego rejestratora obrazu na 3 pojazdach zajmujących się gospodarką odpadami. 
2. Przedmiot zamówienia dotyczy:
Trzech pojazdów typu śmieciarka z załadunkiem tylnym:
·         Marka Daf, rok produkcji 2010 r
·         Marka Man, rok produkcji 2009 r
·         Marka Man, rok produkcji 2009 r
3. Wykonawca wyposaży pojazdy w:
a)  System lokalizacji GPS – lokalizator GPS z montażem, rejestrujący przebieg trasy punktowo, nie rzadziej niż co 50 metrów i 30 sekund.
b) Czujnik uruchomienia urządzenia wrzutowego.
c)  Czujnik otwierania odwłoka w czasie opróżniania zabudowy śmieciarki z odpadów.
d)  Terminal instalowany w kabinie umożliwiający m.in. nadzór nad działaniem systemu RFID, wybranie PW, na którym realizowana jest usługa, ręczne wprowadzenie informacji o sposobie wykonania usługi.
e) Wyposażenie 3 pojazdów w rejestratory zdjęć wraz z obudową, po 3 na każdy pojazd.
f)  Wdrożenie i konfiguracja systemu.
g) Wykonanie zdjęć z częstotliwością co 3 – 5 sekund.
h)  Zapisanie obrazów na karcie SD oraz możliwość przesyłania ich online.
i)   Dostawę niezbędnych kompletnych, fabrycznie nowych (nie używanych) urządzeń wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego.
4.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. po swojej stronie zapewnia serwer do archiwizacji zdjęć oraz łącze internetowe.
5.Wymagany termin dostawy i pełnego wdrożenia systemu w obecnie użytkowanych 3 pojazdach – nie później niż do dnia 30.11.2020 roku.
6. Wykonawca wykona pełną integrację systemu, szkolenie w obsłudze i wdrożenie pracowników w siedzibie  Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić niezbędne podzespoły i elementy do prawidłowego, bezawaryjnego funkcjonowania systemu.
8.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i z własnym staraniem do siedziby Zamawiającego.
9. Miejsce dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koronowie Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
10.  Termin płatności 30 dni od potwierdzonego protokolarnie montażu i sprawdzeniu poprawności działania urządzeń lokalizacji w 3 obecnie użytkowanych pojazdach Zamawiającego.
11.  Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
12.  Wykonawca powinien dysponować uprawnieniami do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
13.  Wszystkie materiały powinny posiadać właściwe certyfikaty jakościowe lub równoważne.
14. Warunki gwarancji:
a) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 12 miesięcznej gwarancji, pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, liczonej od daty podpisania protokołu potwierdzającego pełną funkcjonalność i sprawność systemu.
b) Termin przystąpienia do usuwania awarii i usterek stwierdzonych w okresie trwania gwarancji w terminie 3 dni kalendarzowych, przy czym czas ich usuwania nie może przekroczyć 7 dni, od dnia zgłoszenia.
c)  Naprawy gwarancyjne powinny odbywać się w siedzibie Zamawiającego, w przypadku wymagających napraw poza siedzibą Zamawiającego, koszty transportu do naprawy oraz koszt transportu powrotnego obciążają Wykonawcę.
d)  W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy bezpłatnie.
15.  Osoby uprawnione do kontaktów:
·  W sprawach merytorycznych: Iwona Rutkowska tel. 52 58 60 408/409, Zbisław Mele tel. 604-452-580
·  W sprawach proceduralnych: Paulina Tomaszewska, Joanna Kempczyńska
tel. 52 58 60 414
16.  Ofertę należy umieścić w kopercie lub nie przezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „System lokalizacji GPS z systemem identyfikacji RFID” Termin składania ofert upływa 23.09.2020 r. o godz. 9:00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, pok. Nr 6 w dniu 23.09.2020 r. o godz. 9:15.
17.  Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1
- projekt umowy zaparafowany – załącznik nr 2
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności      gospodarczej.
 18. Z Wykonawcą którego oferta została uznana przez Zamawiającego za ofertę   najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – załącznik nr 2.
 19. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 5 dni od zawarcia umowy.
 21. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryterium oceny ofert.
22. Wagą kryterium oceny ofert będzie cena 100 %.
 23. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim oferentem. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.


Zaproszenie (69kB) word
Formularz ofertowy (17kB) word
  

Zatwierdził 
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (221kB) pdf


Zatwierdził 
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodzińskimetryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (14 września 2020, 13:06:02)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (23 września 2020, 12:34:02)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 588