zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZP.261.9.2020
wartość: poniżej 428 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SP. Z O.O. 
UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235NIP 554-031-40-29, REGON 366919930 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu otwartego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp dot. zamówień sektorowych na:
Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej w Koronowie  Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.Al. Wolności 4, 86-010 KoronowoNIP 554-031-40-29  REGON 366919930 tel. 52 58-60-400  faks 52 58-60-419e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia                                                                         publicznego w trybie przetargu otwartego.Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej ustawą lub ustawą PZP (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) – art. 133 ust. 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla zamówień sektorowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Ogłoszeniu do postępowania zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią Ogłoszenia i zgodnie z nim złożyć ofertę.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu.6. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.7. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania: http://bipzgkim.koronowo.pl/.

II. Tryb postępowania – przetarg otwarty. 
III. Przedmiot zamówienia 
1. Kod CPV:  09310000-5    elektryczność. 2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). Dostawa energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator Sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej oraz zgodnie z umowami dystrybucji sprzedaży usług energii elektrycznej wraz z późniejszymi zmianami dotyczącymi zasad zmiany sprzedawcy.3. Dostawa energii elektrycznej czynnej dotyczy 106 punktów odbioru na terenie miasta i gminy Koronowo:1 pkt. Odbioru w taryfie C22A4 pkt. Odbioru w taryfie C213 pkt. Odbioru w taryfie C12B3 pkt. Odbioru w taryfie C12A1 pkt. Odbioru w taryfie B2363 pkt. Odbioru w taryfie C1131 pkt. odbiór w taryfie G11Szczegółowy wykaz punktów odbioru wraz z określeniem taryf i mocy umownej na poszczególne obiekty znajduje się w załączniku nr 1a (formularz ofertowy) do niniejszego Ogłoszenia.Zamawiający oświadcza, że prognoza zużycia energii elektrycznej czynnej wskazana w zamówieniu stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej czynnej niż prognozowana, a w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem punktów poboru energii przez Zamawiającego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii.Zamawiający ma zawarte umowy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 106 punktów na czas nieoznaczony.Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie terminowe zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej z dniem zawarcia Umowy. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach zawartej umowy z Zamawiającym.Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii dla poszczególnych punktów odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w załączniku nr 1a lub na podstawie wskazań układów pomiarowych.Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega, że część ani całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.4. W zaoferowanej cenie jednostkowej energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych muszą być uwzględnione wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623, z poźn. zm.)5. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie terminowe zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej z dniem zawarcia Umowy. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:a) przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorcy,b) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia lub reklamacje od Zamawiającego w godzinach swojego urzędowania.c) sprzedaży energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSDd) przeniesienia na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energiie) rozpatrywania wniosków lub reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacjif) wystawianie faktur zbiorowych zgodnie z załącznikiem 1a:- faktura 1 – pozycja 1- faktura 2 – pozycja 2- faktura 3 – pozycja 3- faktura 4 – pozycja 4;5- faktura 5 – pozycja 6-25- faktura 6 – pozycja 26-58- faktura 7 – pozycja 59-70- faktura 8 – pozycja 71-74- faktura 9 – pozycja 75-85- faktura 10 – pozycja 86-87- faktura 11 – pozycja 88- 106
g) szczegółowego opisu faktur korygujących który będzie zawierał: Numer faktury której dotyczy korekta, Informacje przed korektą i po korekcie (jednostki – kWh, kwota netto)h) dokonywania bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy:– dwumiesięcznego– kwartalnego– półrocznego– rocznego8. Zamawiający dysponuje jednym punktem poboru rozliczanym w grupie taryfowej B, który posiada układ pomiarowo – rozliczeniowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.9. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości  w czasie trwania umowy. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. 10. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej lub zmiana mocy umownej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w Ogłoszeniu oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Rozliczenia między wybranym Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. Termin wykonania zamówienia 
1. Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy – 12 miesięcy albo do dnia zrealizowania wartości finansowania brutto, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, do przeprowadzenia której zobowiązuje się Wykonawca. Rozpoczęcie sprzedaży energii następuje ze stanem wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanym przez OSD, po przyjęciu do realizacji Umowy przez OSD.2. Umowa wchodzi w życie w zakresie większości punktów poboru z dniem 1.11.2020 r., z uwzględnieniem kilku punktów, dla których umowa wchodzi w życie 4 listopada 2020 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD

V. Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia z postępowania 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu:Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy: a) wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;b) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego  postępowania lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;d) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:- aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).- podpisaną na okres realizacji zamówienia z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. generalną umowę dystrybucyjną – oświadczenie wg załącznika nr 4 do SIWZ.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszego Ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa  wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć -aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.-aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. - oświadczenie o posiadaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Koronowo (załącznik nr 4)2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w niniejszym Ogłoszeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.3. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega, że część ani całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia. 
VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP. 
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 2. Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert w szczególności jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 2) cena najkorzystniejszej oferty lub cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
Część X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Części VI niniejszego Ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania do uzupełnienia), dla których dopuszczalna jest forma pisemna.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Ogłoszeniu tj. ZP.261.9.20203. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które Wykonawcy przekazują pisemnie winny być składane na adres:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowotel. 52 58-60-400  faks 52 58-60-419Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:W sprawach proceduralnych: Joanna Kempczyńska, Paulina Tomaszewska tel. 52 58-60-414W sprawach merytorycznych: Jarosław Chorążewicz tel.52 3822 3864. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: biuro@zgkim.koronowo.pl, a faksem na nr 52 58 60 419.5. Przy przekazywaniu pism w formie e-mail należy przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie elektronicznej lub przy pomocy faksu wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono Ogłoszenie. 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Część XI. Wadium.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Część XII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Część XIII . Opis sposobu przygotowywania ofert.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Załącznik 1a do Ogłoszenia, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń.2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI niniejszego Ogłoszenia;3) inne dokumenty i oświadczenia, niezbędne do złożenia wraz z ofertą, o których mowa w SIWZ.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, i oznakować w następujący sposób: „Dostawa energii elektrycznej nr sprawy: ZP.261.9.2020. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 22.09.2020 r. godz. 9:15"11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, podawanych podczas otwarcia ofert.13. Na wniosek wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 12, Komisja przetargowa udostępnia dokumenty przetargowe. 14. Udostępnienia dokumentów, o którym mowa w ust. 13, w siedzibie zamawiającego dokonuje się wyłącznie: 1) w dni pracy zamawiającego, w godzinach od 9:00-14:00; 15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona . Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XIII niniejszej SIWZ. 
Część XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo – sekretariat do dnia 22.09.2019 r. do godziny 9:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X i XIII SIWZ.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XIV. niniejszego Ogłoszenia zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój 6 w dniu 22.09.2020 r., o godzinie 9:15.5. Otwarcie ofert jest jawne.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje dotyczące wykonawcy oraz ceny oferty.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.koronowo.pl informacje dotyczące:a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;c) ceny.
Część XV. Opis sposobu obliczenia ceny.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz 1a do Ogłoszenia łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną.3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) dostaw, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Część XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.1. Oferty oceniane będą pod względem formalnym - spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wymagane dokumenty) oraz zgodności z wymaganiami Ogłoszenia. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):Cena – 60 %Termin płatności – 40%Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie ww. kryterium, w następujący sposób:
Wartość punktowa za kryterium „cena” (C) obliczana będzie zgodnie ze wzorem: 
Cena najniższa bruttoCena = -------------------------------------------  x 60%x100Cena badana brutto 
Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto  wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
Wartość punktowa za kryterium „termin płatności” (T) obliczany będzie:
- Termin płatności (T) gdzie:T (x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności
termin płatności badanej ofertyTermin płatności = -------------------------------------------  x 40%x100     najdłuższy termin płatności
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118). Łączna punktacja „W” będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru: W =  C + TMaksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 100.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów, spełniająca wymagania Ogłoszenia.3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego  ofert dodatkowych.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Część XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.3. Zawarcie umowy nastąpi wg istotnych postanowień  Zamawiającego.4. Postanowienia nie podlegają negocjacjom.W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania.

Część XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ogłoszenie (6080kB) pdf
szczegółowy formularz ofertowy (29kB) excel

Zatwierdził Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

pytania i odpowiedzi (177kB) pdf

Zatwierdził Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

Zatwierdził Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

Zatwierdził Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (14 września 2020, 13:30:42)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (23 września 2020, 13:09:36)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 645