zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu - siarczanu żelaza do oczyszczalni ścieków w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.20.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 
Al. Wolności 4   86-010 Koronowo 
 
 
Przedmiotem zapytania są: „SUKCESYWNE DOSTAWY KOAGULANTU – SIARCZANU ŻELAZA (PIX-113) WRAZ Z TRANSPORTEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORONOWIE"

 Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z treścią zaproszenia i zgodnie z nim złożyć ofertę. 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
3.Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje które mogą być konieczne do opracowania oferty i podpisania umowy.
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa koagulantu – siarczanu żelaza wraz z transportem do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie. Łączna ilość koagulantu nie przekroczy w ciągu 12 m-cy 230Mg.
Koagulant – wodny roztwór siarczanu żelaza (III), ma zastosowanie do strącania zawartości fosforu w Oczyszczalni Ścieków w Koronowie.
Skład:
- siarczan (VI) żelaza (III) – 50-35%
- siarczan (VI) żelaza (II) – 1,5-0,1%
- siarczan manganu - <0,25%
Właściwości fizyczne i chemiczne:
- w warunkach normalnych ciecz,
- barwa ciemnobrązowa,
- pH ok. 1,
- gęstość względna 1,50- 1,58g/cm3,
- łatwo rozpuszczalny w wodzie,
- lepkość ok.  30mPas/20ºC,
- zakres temp. wrzenia100-105ºC,
- temp. rozkładu 315ºC.
5.  Wykonawca dołączy do każdej dostawy świadectwo kontroli jakości oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.
6. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem  do siedziby Zamawiającego tj. Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie,                           ul. Pomianowskiego 56, 86-010 Koronowo z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego.
7. Dostawa realizowana będzie na zamówienie składane drogą elektroniczną w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia.
8.Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby dostarczał przedmiot zamówienia specjalistycznym sprzętem z możliwością rozładunku do zbiornika koagulantu, partiami po 23 Mg.
9. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Cena brutto oferty za dostawy koagulantu stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
10. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
12. Osoby uprawnione do kontaktów:
- w sprawach merytorycznych – Maciej Szlagowski, Anna Mamel tel. 52 382 23 86,
- w sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska, Paulina Tomaszewska tel. 52 58 60 414
13. Ofertę należy umieścić w kopercie  z napisem: „SUKCESYWNE DOSTAWY KOAGULANTU” Termin składania ofert upływa 13.11.2020 r. o godz. 9.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020 r. o godz. 09.15 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, pokój nr 6.
15. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty,
b) zaparafowany projekt umowy,
c) wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
16.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
17. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2  
18. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną.
19. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
20.  UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianego koagulantu podczas realizacji umowy Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości koagulantu w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.


Zaproszenie (372kB) pdf
Formularz ofertowy (19kB) word

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (108kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (5 listopada 2020, 09:48:54)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (17 listopada 2020, 10:55:15)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615