zamówienie na:

Dostawę kruszywa o ciągłym uziarnieniu typu "Gnejs"

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.21.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Zamawiający:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 
Al. Wolności 4   86-010 Koronowo
Przedmiotem zapytania ofertowego jest : Dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu, mieszanka 0/31,5-m0/31,5 typu „Gnejs” przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg gminnych w ilości do 750 ton wraz z jego transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Załadunek kruszywa oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy i odbywać się będzie na wskazanych przez Zamawiającego urządzeniach wagowych. 
1.     Zakup kruszywa poprzedzany będzie zamówieniem telefonicznym z dwudniowym wyprzedzeniem.
2.     Materiał będzie dostarczany partiami w sposób płynny, nie powodujący przestojów w pracy Zamawiającego.
3.     Minimalną wielkość jednorazowej dostawy określa się na 25 ton.
4.     Przywożone kruszywo nie może zawierać śmieci, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.
5.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości przywożonego materiału na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz możliwość sprawdzenia jego jakości w wybranych laboratoriach.
6.     Faktura za dostarczany materiał wystawiona będzie na podstawie dokumentów wagowych, potwierdzonych podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokumenty te stanowić będą załącznik do wystawionej faktury. Faktura za zakupiony materiał wystawiana będzie każdorazowo po zakończeniu realizacji zadania.
7.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8.     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.
9.     UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej (maksymalnie 40%) ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy.
10.  Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do Zamawiającego.
11.  Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
12.  Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
13.  Cena brutto oferty za dostawy towaru stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości
i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
14.  Osoby uprawnione do kontaktów: 
- w sprawach merytorycznych: Artur Koper, Paweł Kawczyński  tel. 52 58 60 411,
- w sprawach proceduralnych: Joanna Kempczyńska, Paulina Tomaszewska  tel. 52 58 60 414.
15.  Ofertę należy umieścić w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Dostawę kruszywa o ciągłym uziarnieniu, mieszanka 0/31,5- m0/31,5 typu GNEJS w ilości 750 ton”
16.  Termin składania ofert upływa 26.11.2020 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 26.11.2020 r. o godz. 09.15.
17.  Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-  wypełniony i podpisany formularz oferty,
      -  wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
      -  projekt umowy zaparafowany.
18.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
19.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
20.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
21.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę
z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
22.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
zaproszenie (2728kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (154kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (20 listopada 2020, 12:01:39)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (26 listopada 2020, 13:34:11)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 581