zamówienie na:

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiskitnie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.2.2021
wartość: poniżej 5 350 000 Euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 
1.     Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
 
2.     Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg otwarty
 
3.     Opis przedmiotu zamówienia
3.1       Nazwa zamówienia: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie”.
3.2       Zakres przedmiotu zamówienia:
3.2.1       Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie poniższych robot budowlanych :
Przebudowa istniejących obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni:
 • istniejącego osadnika Imhoffa na reaktor SBR poprzez wymianę wyposażenia technologicznego oraz wykonanie przykrycia ,
• zmiana funkcji istniejących bioreaktorów osadu czynnego na dwa zbiorniki ścieków oczyszczonych • budowa przepompowni ścieków,
 • budowa zbiornika osadu • zaprojektowanie niezbędnych połączeń między obiektowych
• zaprojektowanie niezbędnych przyłączy elektroenergetycznych oraz układu sterowania,
 
Przeprowadzenie powyższych prac na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków umożliwi oczyszczenie doprowadzanych ścieków bytowo gospodarczych (pochodzących z osiedli mieszkalnych miejscowości Wiskitno) do warunków określonych w pozwoleniu wodno-prawnym OS-V.6341.1.74.2011 wydanym przez Starostę Bydgoskiego.
 
Docelowy program inwestycji:
 Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń
Bilans ścieków dopływających do oczyszczalni Wiskitno:
Na podstawie danych o średnim rozbiorze wody w miejscowości oraz liczbie mieszkańców, przyjęto charakterystyczne przepływy przyjmując jednostkową ilość odprowadzanych ścieków 110l/Md.
 Dla celów opracowania dokumentacji projektowej przyjmuje się następujące przepływy charakterystyczne ścieków:
 • Qdśr = 200*0,110= 22,0 m3 /d
 • Qdmax = 22,0* 1,2= 26,40 m3 /d
• Qhśr = 1,10 m3 /h • Qhmax = 200*0,004=0,8dm3 /s= 2,88 m3 /h (95 dm3 /s)
• Qhdz = 1,52 m3 /h
– Ładunki i stężenia zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków:
 • Ładunek BZT5 = 12 kgO2/d, S BZT5 – 545 gO2/m3
• Ładunek ChZT = 24,20 kgO2/d, S ChZT – 1100 gO2/m3
 • Ładunek zawiesiny og. =13,0 kg/d, S zaw. og. – 591 g/m3
Wielkość zlewni: 200 RLM.
Oczyszczanie ścieków odbywa się w procesach mechaniczno- biologicznych. Ścieki do omawianego obiektu oczyszczalni dopływają zbiorczym systemem kanalizacyjnym miejscowości Wiskitno.
 Szczegółowy opis technologii użytkowania obiektów podlegających przebudowie i rozbudowie oraz projektowanych zawarto w części branżowej projektu budowlanego, która stanowi integralną część opracowania.
 
Szczegółowy opis zamówienia zawiera  projekt budowlany i wykonawczy.
 
Wykonawca zapewnia utylizacje odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia, tj. materiały instalacyjne, materiały izolacyjne, zmieszane odpady z budowy, odpady powstałe w wyniku rozbiórki i demontażu istniejącej infrastruktury.
Harmonogram rzeczowo-finansowy:
etap I – przebudowa obiektów istniejących nr 1, 2a, 3, budowa obiektu projektowanego nr 2b,
etap II – przebudowa obiektu nr 4, budowa obiektów projektowanych nr 7, 11,
etap III – przebudowa obiektów istniejących 5.1, 5.2, budowa obiektu projektowanego nr 8,
etap IV – rozruch oraz uzyskanie odpowiednich wyników ścieków oczyszczonych.
Prace związane z rozbiórką budynków nieczynnych złóż biologicznych Wykonawca realizuje w dowolnym etapie realizacji zamówienia.
 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji zaproponowanego harmonogramu i jego etapów. Ewentualne uzasadnione uwagi i zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Budowę lub przebudowę obiektów w poszczególnych etapach wykonać z infrastrukturą towarzyszącą. Zaproponowana zmiana harmonogramu nie może wydłużyć końcowego terminu realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest o powiadomieniu Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu poszczególnych etapów. Po zakończeniu poszczególnych etapów następuje częściowy odbiór i rozliczenie w postaci wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę, której wartość nie może przekroczyć 30% wartości całego zamówienia.
Odbiór prac częściowych następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.
Wnioski materiałowe należy uzgadniać z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
SIWZ (6434kB) pdf
Załączniki (264kB) word
Pozwolenie wodnoprawne (3588kB) pdf
Pozwolenie na budowę (187kB) pdf
Dokumentacja (8192kB) zip

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

Modyfikacja załączników do SIWZ (714kB) pdf
załączniki do SIWZ (268kB) word

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek StecZatwierdził
Prezes Zarządu
Marek StecZatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stecmetryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (30 marca 2021, 14:42:37)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (20 kwietnia 2021, 12:18:58)
Zmieniono: dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1033