zamówienie na:

Remont i naprawa istniejących nawierzchni dróg na terenie Gminy Koronowo

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.9.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 2 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Ogłoszenie nr 551128-N-2017 z dnia 2017-07-18 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.:
Remont i naprawa istniejących nawierzchni dróg na terenie Gminy Koronowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4 , 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, , e-mail j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl, , faks 523 822 562. Adres strony internetowej (URL): www.zgkim.koronowo.pl
 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): spółka prawa handlowego -100% udziału gminy
 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
 I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://bipzgkim.koronowo.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i naprawa istniejących nawierzchni dróg na terenie Gminy Koronowo Numer referencyjny: Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Tak
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  Przedmiot zamówienia :
 1) obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej o grubości nie mniejszej niż 5 cm na ul. Przemysłowej w miejscowości Koronowo – około 3 350m2. Zadanie obejmuje również frezowanie oraz mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z luźnego kruszywa oraz piasku wraz ze skropieniem istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową. Przed przystąpieniem do wykonania nakładki Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi jezdni lub jej osi oraz wyrównać nierówności kruszywem. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do regulacji pionowych urządzeń podziemnych (studzienki, zawory, kratki).
2) obejmuje wykonanie powierzchniowego utwardzenia metodą cienkiej nakładki na zimno „Slurry seal” nawierzchni na ul. Aleja Jana Pawła II w miejscowości Koronowo o łącznej powierzchni około 4 000m2. Zadanie obejmuje również przygotowanie istniejącej nawierzchni tj. jej oczyszczenie z luźnego kruszywa oraz piasku.
II.5) Główny kod CPV: 45233140-2 Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia  zamawiający nie podaje
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: :    w dniach: 90
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
 III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni : nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji 24,00 czas realizacji 16,00
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy
IV.3) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
IV.4) Termin składania ofert : Data: 2017-08-02, godzina: 09:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty polski
IV.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 
siwz z zalacznikami (660kB) pdf

  Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas


Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert (40kB) word

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (299kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Jankowska
Opublikował: Agnieszka Jankowska (18 lipca 2017, 11:38:36)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jankowska (11 sierpnia 2017, 10:47:34)
Zmieniono: dodano plik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 790