zamówienie na:

Dostawa ośmiu samochodów w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.13.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 1 września 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Ogłoszenie w BZP nr 572022-N-2017 z dnia 2017-08-14 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.:
Dostawa ośmiu samochodów w formie leasingu operacyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
O zamówienie nie  mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie nie przeprowadza centralny zamawiający
Postępowanie nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4 , 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, e-mail j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl, faks 523 822 562.
Adres strony internetowej (URL): http://bipzgkim.koronowo.pl//
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka prawa handlowego -100% udziału gminy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak ,pisemnie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ośmiu samochodów w formie leasingu operacyjnego, Numer referencyjny: ZP.261.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie nie jest podzielone na części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w ramach leasingu operacyjnego niżej wymienionych pojazdów: 4.2.1) 3 szt. samochodów typu Van, 4.2.2) 2 szt. samochodów osobowych typu kombi,. 4.2.3) 1 szt. samochodów dostawczych, 4.2.4) 1 szt. samochód zabudowany, skrzynia z wywrotem, kabina 6 osób 4.2.5) 1 szt. Samochód zabudowany, skrzynia z wywrotem, kabina 3 osoby
II.5) Główny kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV 34111000-1

II.7) Nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 3 miesiące 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Doświadczenie w realizacji podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w kwocie 400 000,00 zł netto (czterysta tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający nie  wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz zrealizowanych, podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w kwocie 400 000,00 zł netto (czterysta tysięcy złotych 00/100) według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Nie jest przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie cena 100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
17.2.1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w przypadku: a) działania siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie zadania w określonym pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, b) zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 7 dni od przekazania umowy przez wykonawcę. c) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia zakresu zadania, którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. d) Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. e) Konieczność dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach w nim opisanych.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-22, godzina: 09:00,
Język, w jakim mogą być sporządzane oferty: polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500015713-N-2017 z dnia 21-08-2017 r. Koronowo
Ogłoszenia o zamówieniu Numer: 572022-N-2017  Data: 14/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4, 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, e-mail j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl, faks 523 822 562. Adres strony internetowej (url): www.zgkim.koronowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: 2017-08-23 W ogłoszeniu powinno być: 2017-08-31
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 572022-N-2017 Data: 14/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4, 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, e-mail j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl, faks 523 822 562. Adres strony internetowej (url): www.zgkim.koronowo.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: 2017-08-31 W ogłoszeniu powinno być: 2017-09-01siwz wraz z załącznikami
siwz z załącznikami (117kB) word


 
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi (241kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

Pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 2 (218kB) pdf     
Modyfikacja terminu modyfikacja terminu (39kB) word                                                                                                      Zatwierdził
 Prezes Zarządu
Adam Szumlas


Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami
pytania i odpowiedzi (220kB) pdf
dokuemnt rejestrowy, zus. us (7627kB) pdf
bilans (5264kB) pdf
Zatwierdził
Prokurent
Nikodem Łada

Pytania i odpowiedzi  
pytania i odpowiedzi (219kB) pdf   
Modyfikacja terminu 
modyfikacja terminu (39kB) word


Zatwierdził
Prokurent
Nikodem Łada


Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (1014kB) pdf

Zatwierdził 
Prokurent
Nikodem Łada

Zawiadomienie o wyborze oferty
zawiadomienie o wyborze oferty (308kB) pdf

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Jankowska
Opublikował: Agnieszka Jankowska (14 sierpnia 2017, 14:14:54)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jankowska (11 września 2017, 12:42:40)
Zmieniono: dodano plik zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 849