zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZP.261.14.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 1 września 2017  11:00
wynik postępowania: podano poniżej 
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia                 publicznego w trybie przetargu otwartego na:

"Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Koronowie sp. z o.o." 

Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa lub ustawa PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) – art. 133 ust. 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla zamówień sektorowych.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji do postępowania zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

SIWZ z załącznikami (312kB) pdf
Formularz ofertowy cz. 1 (27kB) word
Formularz ofertowy cz. 2 (32kB) excel

Zatwierdził:
Prokurent
Nikodem Łada

Pytanie i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi (252kB) pdf
Zatwierdził:
Prokurent
Nikodem Łada
Pytania i odpowiedzi 2
pytania i odpowiedzi 2 (252kB) pdf
Zatwierdził:
Prokurent
Nikodem Łada

Pytania i odpowiedzi 3
pytania i odpowiedzi 3 (45kB) word

Zatwierdził:
Prokurent
Nikodem Łada
Pytania i odpowiedzi 4
pytanie odpowiedź 4 (215kB) pdf
Zatwierdził:
Prokurent
Nikodem Łada

Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (289kB) pdf

Zatwierdził:
Prokurent
Nikodem Łada


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zatwierdził:
Prezes
Adam Szumlas

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (25 sierpnia 2017, 11:32:33)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (6 września 2017, 08:43:25)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 866