zamówienie na:

„Sprzedaż i dostawę samochodu ciężarowego z nadbudową hakową i żurawiem hydraulicznym wraz z 4 kontenerami w formie leasingu operacyjnego”

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.15.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 24 października 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ponizej 

Ogłoszenie BZP nr 597690-N-2017 z dnia 2017-10-05 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.:
Sprzedaż i dostawę samochodu ciężarowego z nadbudową hakową i żurawiem hydraulicznym wraz z 4 kontenerami w formie leasingu operacyjnego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowania nie przeprowadza centralny zamawiający .
Postępowania nie  przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania. Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających .
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej .
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4 , 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, e-mail j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl, faks 523 822 562.
Adres strony internetowej (URL): www.zgkim.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: spółka prawa handlowego 100% udziału gminy
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.zgkim.koronowo.pl
Wymagane jest przesłanie ofert w postępowaniu w inny sposób: tylko pisemnie


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu: „Sprzedaż i dostawę samochodu ciężarowego z nadbudową hakową i żurawiem hydraulicznym wraz z 4 kontenerami w formie leasingu operacyjnego”
Numer referencyjny: ZP.261.15.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Nie ma  możliwości składania ofert częściowych
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż i dostawa samochodu ciężarowego z nadbudową hakową i żurawiem hydraulicznym wraz z 4 kontenerami w formie leasingu operacyjnego. 1. Rodzaj leasingu – operacyjny z opcją wykupu, 2. Waluta – polski złoty, 3. Okres leasingu – 60 miesięcy (5 lat) dla kontenerów, 84 miesiące (7 lat) dla samochodu ciężarowego z nadbudową hakową i żurawiem hydraulicznym
II.5) Główny kod CPV: 34144000-8  Dodatkowe kody CPV: 34144510-6, 34144511-3, 66114000-2
II.7) Nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 4 miesiące
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów : Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie .
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa: Doświadczenie w realizacji podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w kwocie 400 000,00 zł netto (czterysta tysięcy złotych 00/100)
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia.
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji -nie składa się.
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz zrealizowanych, podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w kwocie 400 000,00 zł netto (czterysta tysięcy złotych 00/100) według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Opis techniczny ( na poświadczenie spełniania wszystkich wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 5) i inne dokumenty i oświadczenia, niezbędne do złożenia wraz z ofertą, o których mowa w SIWZ 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadzie art. 22a, w celu wy-kazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA Przetarg nieograniczony
 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej. Nie jest przewidziane przeprowadzenie aukcji elektronicznej
 
KRYTERIA OCENY OFERT cena 100%
 Zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp .

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych .
Termin składania ofert 2017-10-13, godzina: 09:00, sporządzane oferty w języku  polskim.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (785kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

Modyfikacja siwz - termin składania i otwarcia ofert (228kB) pdf

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

Pytania i odpowiedzi 1 (423kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

dane finansowe (5264kB) pdf


umowa spółki (872kB) pdf

pytania i odpowiedzi 2 (245kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas
  pytania i odpowiedzi 3 (231kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

modyfikacja siwz 2 (60kB) word
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

informacja z otwarcia ofert (1311kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

      Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.
      Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia do pobrania poniżej.Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Jankowska
Opublikował: Agnieszka Jankowska (5 października 2017, 11:43:42)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jankowska (1 lutego 2018, 07:31:16)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1139