zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.17.2017
wartość: powyżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

25/10/2017    S205    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Koronowo: Usługi związane z odpadami 2017/S 205-424276
Ogłoszenie o zamówieniu  Usługi  Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
al. Wolności 4 Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
86-010 Koronowo  Polska  Tel.: +48 525860414
E-mail: a.jankowska@zgkim.koronowo.pl
Faks: +48 525860419  Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bipzgkim.koronowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego 100 % udziału gminy
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis  II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług  Usługi Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Koronowo. Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia publicznego jest przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
( Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  90500000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: Zakres: między 209 000 i 418 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych zebranych przez Zamawiającego z terenu gminy Koronowo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90500000
3)Wielkość lub zakres Do 800Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania odpadów zielonych
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania odpadów zielonych zebranych przez Zamawiającego z terenu gminy Koronowo. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000 3)Wielkość lub zakres 2800 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania odpadów opakowaniowych
1)Krótki opis Przyjęcie do zaospodarowania odpadów opakowaniowych zebranych przez Zamawiającego z terenu gminy Koronowo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90500000
3)Wielkość lub zakres 300Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania odpadów opakowania z tworzyw sztucznych
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania odpadów opakowania z tworzyw sztucznych zebranych przez Zamawiającego z terenu gminy Koronowo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90500000
3)Wielkość lub zakres Do 800 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania odpadów opakowania z papieru i tektury
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania odpadów opakowania z papieru i tektury zebranych przez Zamawiającego z terenu gminy Koronowo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  90500000
3)Wielkość lub zakres Do 800 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania odpadów zużyte opony
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania odpadów zużyte opony zebranych przez Zamawiającego z terenu gminy Koronowo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90500000
3)Wielkość lub zakres  Do 100 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania odpadów odzież
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania odpadów odzież zebranych przez Zamawiającego z terenu gminy Koronowo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV 90500000
3)Wielkość lub zakres Do 100 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania odpadów czyszczenia ulic i placów
1)Krótki opis
Przyjęcie do zagospodarowania odpadów z czyszczenia ulic i placów zebranych przez Zamawiającego z terenu gminy Koronowo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  90500000
3)Wielkość lub zakres  Do 1000 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90500000
3)Wielkość lub zakres  Do 400 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
1)Krótki opis  Przyjęcie do zagospodarowania Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 zebranych przez Zamawiającego z terenu gminy Koronowo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  90500000
3)Wielkość lub zakres  Do 700 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów o kodzie 17 09 04
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów o kodzie 17 09 04, zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo.
Kod i rodzaj odpadu: 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  90500000
3)Wielkość lub zakres Do 500 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów o kodzie 20 01 36
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów o kodzie 20 01 36, zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo.
Kod i rodzaj odpadu: 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90500000
3)Wielkość lub zakres Do 7 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów o kodzie 20 01 35*
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów o kodzie 20 01 35*, zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo.
Kod i rodzaj odpadu: 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90500000
3)Wielkość lub zakres  Do 7 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów o kodzie 20 01 23*
1)Krótki opis Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów o kodzie 20 01 23*, zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego gminę Koronowo.
Kod i rodzaj odpadu: 20 01 23* – urządzenia zawierające freony.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  90500000
3)Wielkość lub zakres Do 7 Mg.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych zadań w kwocie:
— Zadanie nr 1 – 1 850 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)
— Zadanie nr 2 – 5 030 PLN (słownie: pięć tysięcy trzydzieści złotych)
— Zadanie nr 3 – 195 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych)
— Zadanie nr 4 – 518 PLN (słownie: pięćset osiemnaście złotych)
— Zadanie nr 5 – 518 PLN (słownie: pięćset osiemnaście złotych)
— Zadanie nr 6 – 380 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych)
— Zadanie nr 7 – 240 PLN (słownie: dwieście czterdzieści złotych)
— Zadanie nr 8 – 2 080 PLN (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych)
— Zadanie nr 9 – 628 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem złotych)
— Zadanie nr 10 – 2 040 PLN (słownie: dwa tysiące czterdzieści złotych)
— Zadanie nr 11 – 1 830 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych)
— Zadanie nr 12 – 27 PLN (słownie: dwadzieścia siedem złotych)
— Zadanie nr 13 – 27 PLN (słownie: dwadzieścia siedem złotych)
— Zadanie nr 14 – 27 PLN (słownie: dwadzieścia siedem złotych)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez
Bank Spółdzielczy Koronowo 69 8144 0005 2001 0013 3001 0001
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz powinno być ważne przez cały okres związania ofertą.
4. Dowód wniesienia wadium musi być załączony do oferty.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury wystawiane będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym za odebraną ilość odpadów, na podstawie podpisanych obustronnie kwitów wagowych oraz zbiorczej Karty Przekazania Odpadów. Termin płatności 30 dni.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu każdy konsorcjant składa własny dokument JEDZ (załącznik nr 2) Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz 4 do 8 ustawy Pzp.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi posiadać zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów lub inny sposób zagospodarowania wydany przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w oparciu o przepisy ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze o wartości brutto nie mniejszej niż:
— Zadanie nr 1 – 180 000 PLN
— Zadanie nr 2 – 500 000 PLN
— Zadanie nr 3 – 19 000 PLN
— Zadanie nr 4 – 50 000 PLN
— Zadanie nr 5 – 50 000 PLN
— Zadanie nr 6 – 38 000 PLN
— Zadanie nr 7 – 23 000 PLN
— Zadanie nr 8 – 200 000 PLN
— Zadanie nr 9 – 60 000 PLN
— Zadanie nr 10 – 200 000 PLN
— Zadanie nr 11 – 180 000 PLN
— Zadanie nr 12 – 2 700 PLN
— Zadanie nr 13 – 2 700 PLN
— Zadanie nr 14 – 2 700 PLN
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak
Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury  IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.261.17.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.11.2017 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert  Data: 29.11.2017 - 9:15
Miejscowość: Koronowo Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2019.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w wyznaczonym terminie, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do złożenia, wskazania dostępności w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych lub wskazania faktu posiadania przez Zamawiającego wraz z podaniem numeru postępowania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń:
a. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
b. Aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c. Aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 i 22 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
d. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
e. Oświadczenia wykonawcy w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp -Zamawiający na potwierdzenie ww. warunku wymaga złożenia przez Wykonawcę Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
f. Oświadczenia wykonawcy w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp -
Zamawiający na potwierdzenie ww. warunku wymaga złożenia przez Wykonawcę Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
g. Oświadczenia wykonawcy w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp – Zamawiający na potwierdzenie ww. warunku wymaga złożenia przez Wykonawcę Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
h. Oświadczenia wykonawcy w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – Zamawiający na potwierdzenie ww. warunku wymaga złożenia przez Wykonawcę Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
i. Wykaz usług odpowiadających swym zakresem przedmiotowi zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich odbiorcy, przedmiotu usługi, daty wykonania zamówienia i wartości w złotych (wzór dokumentu – załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), przy czym dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów;
j. zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów lub inny sposób zagospodarowania wydany przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w oparciu o przepisy ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.);
k. pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony);
l. pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony);
m. dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (podmiotom trzecim, które będą brały udział w realizacji zamówienia) – załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie określonym w rozdziale VII pkt. 1 i 2.
n. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których pkt. 3 a, b i c- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A  02-676 Warszawa  Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +49 224587801 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +49 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jw
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa
Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +49 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +49 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 24.10.2017
 
siwz (361kB) word
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas
formularz JEDZ (183kB) word
formularz JEDZ
instrukcja wypełniania JEDZ (1215kB) pdf
instrukcja wypełniania JEDZ

Modyfikacja siwz
modyfikacja siwz (234kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

Zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia (170kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas
Modyfikacja  siwz 2
modyfikacja siwz 2 (230kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas
Zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2 (75kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (1187kB) pdf

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

informacja o wyborze ofertry najkorzystniejszej (52kB) word
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Jankowska
Opublikował: Agnieszka Jankowska (25 października 2017, 10:44:09)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jankowska (19 stycznia 2018, 14:59:20)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 989