zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.19.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 13 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Odśnieżanie dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4 , 86-010   Koronowo, woj.kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, e-mail j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl, faks 523 822 562. 
Adres strony internetowej (URL): http://bipzgkim.koronowo.pl/ 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Spółka prawa handlowego - 100% udział gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA: 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://bipzgkim.koronowo.pl/
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: pisemnie 
Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 7 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo z podziałem na 7 rejonów. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiących załącznik do SIWZ. Odśnieżanie dróg rozpocząć należy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia telefonicznego dokonanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonej przez Zamawiającego kolejności odśnieżania. Do odśnieżania używa się opłużonych pojazdów. Sprzęt do odśnieżania dróg powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użytku w ciągu 1 godziny od chwili dokonania zgłoszenia konieczności rozpoczęcia akcji przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC. Pojazdy oferowane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Cena za odśnieżanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu odśnieżania (bez czasu napraw i przestojów). Zamawiający przewiduje, iż w każdym rejonie wykonanie usługi odśnieżania będzie wynosiło około 250 godzin. Ilość godzin stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie do dnia 31.03.2018 r. Rejony/ zadania objęte odśnieżaniem: I -Mąkowarsko, Dziedzinek, Lucim; II - Bytkowice, Okole + Stopka, Stary Dwór, Gościeradz; III - Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Huta, Sitowiec, Wilcze; IV - Wtelno,Tryszczyn, Morzewiec; V - Salno, Gogolin, Gogolinek, Witoldowo, Byszewo; VI - Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec, Glinki, Samociążek; VII - Nowy Dwór, Buszkowo, Skarbiewo, Więzowno 

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-03-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający określa warunek w tym zakresie - dysponowanie co najmniej jednym pojazdem mechanicznym z pługiem. Pługi muszą być zamontowane na ciągnikach rolniczych z napędem 4x4 o mocy nie mniejszej niż 120 kM. Zarejestrowany sprzęt przystosowany do odśnieżania dróg musi posiadać aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie w zakresie OC. Pojazdy mechaniczne muszą być dopuszczone przez właściwe organa do ruchu na drogach publicznych, posiadać zamontowaną lampę ostrzegawczą z żółtym migającym światłem ostrzegawczym 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nie 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje co najmniej jednym pojazdem mechanicznym z pługiem. Pługi muszą być zamontowane na ciągnikach rolniczych z napędem 4x4 o mocy nie mniejszej niż 120 kM. Zarejestrowany sprzęt przystosowany do odśnieżania dróg musi posiadać aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie w zakresie OC. Pojazdy mechaniczne muszą być dopuszczone przez właściwe organa do ruchu na drogach publicznych, posiadać zamontowaną lampę ostrzegawczą z żółtym migającym światłem ostrzegawczym. W celu wykazania posiadanego niezbędnego doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ wraz z dowodami na ich potwierdzenie. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-13, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

SIWZ z załącznikami (447kB) pdf
Mapki rejonów (4586kB) pdf
Uwaga: Na kolor żółty zaznaczone są odcinki dróg objęte usługą odśnieżania 

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (1952kB) pdf


Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (3 listopada 2017, 13:08:51)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (16 listopada 2017, 13:55:02)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 871