zamówienie na:

Dostawę używanej zamiatarki w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.9.2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ponizej 
Ogłoszenie nr 553566-N-2018 z dnia 2018-05-04 r. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.: Dostawę używanej zamiatarki w formie leasingu operacyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4 , 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, , e-mail przetargi@zgkim.koronowo.pl, , faks 523 822 562. 
Adres strony internetowej (URL): www.zgkim.koronowo.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak www.bipzgkim.koronowo.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bipzgkim.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: Pisemnie 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę używanej zamiatarki w formie leasingu operacyjnego 
Numer referencyjny: ZP.261.9.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawę używanej zamiatarki w formie leasingu operacyjnego. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeszkoli w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia minimum 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego. 1.2. Warunki leasingu operacyjnego 1) Rodzaj leasingu – operacyjny z opcją wykupu, 2) Waluta – polski złoty, 3) Okres leasingu – 60 miesięcy, 4) Ilość rat leasingowych – 59 równych, stałych, miesięcznych, zgodnie z harmonogramem (koszt zagwarantowania stałej stopy procentowej powinien zostać wkalkulowany w cenę oferty), 5) Pierwsza rata płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiot leasingu zostanie dostarczony i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, 6) Opłata manipulacyjna – 0%, 7) Podatek VAT wyliczony według aktualnej stawki do każdej raty leasingowej, 8) Opłata wstępna: 10% wartości netto pojazdu, nie jest traktowana jako rata i nie należy wliczać jej do okresu finansowania. Dopuszcza się wliczenie w opłatę wstępną opłaty przygotowawczej (prowizji), 9) Wartość wykupu 1% wartości netto pojazdu, 10) Raty leasingowe, Wykonawca przedstawi miesięczną wartość usługi leasingu w PLN, którego przedmiotem jest dostawa pojazdu, 11) Cena oferty musi wynikać ze sporządzonej kalkulacji, którą należy przedstawić w formularzu ofertowym. W trakcie realizacji umowy leasingu mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz Zamawiającego i na jego wniosek. 12) Ubezpieczenie – Zamawiający akceptuje konieczność ubezpieczenia pojazdu w całym okresie trwania umowy leasingu, 13) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy leasingu na wzorcu obowiązującym u Wykonawcy pod warunkiem jej zgodności z SIWZ. 14) Wykonawca dostarczy przed dostawą pojazdu: - harmonogram (plan) płatności, - ogólne warunki leasingu, - wzór umowy leasingu. 1.4. Wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, w szczególności takie jak: transport do siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca. Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia na własny koszt stanu technicznego pojazdu na wybranej stacji diagnostycznej w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego. 1.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji minimum 3 m-ce od daty odbioru protokolarnego na cały przedmiot zamówienia. 
II.5) Główny kod CPV: 34921100-0 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 34144400-2 66114000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: nie
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 14 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne oraz ostateczne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu . 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadzie art. 22a, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający zastosuje art. 24 aa ust. 2 ustawy w przypadku zaistnienia przesłanek w tym przepisie wymienionych. 6. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zastosowanie ma pkt. 5 w niniejszym rozdziale, w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie cena 70,00 okres gwarancji 30,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-05-15, godzina: 09:00,
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (449kB) pdf
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki

pytania i odpowiedzi (54kB) word
pytania i odpowiedzi 2 (55kB) word
modyfikacja siwz (53kB) word
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki

informacja z otwarcia ofert z oświadczeniem o grupie kapitałowej (61kB) word

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (52kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Agnieszka Jankowska (4 maja 2018, 10:38:35)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jankowska (18 maja 2018, 14:14:58)
Zmieniono: dodano plik informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 515