zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej W Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.11.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Ogłoszenie nr 569218-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego .Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4 , 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, , e-mail przetargi@zgkim.koronowo.pl, , faks 523 822 562. Adres strony internetowej (URL): www.zgkim.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: spółka prawa handlowego 100% udział gminy
II.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.zgkim.koronowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: jw
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer referencyjny: ZP.261.11.2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk (casco maszyn) Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance Ubezpieczenie szkód w środowisku.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV 66515000-3 66516000-0 66512100-3 66510000-8 66512100-3 66514110-0 66516100-1 66510000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia. 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie : data rozpoczęcia: 2018-07-01   lub zakończenia: 2019-06-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2018-07-012019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadania zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ,tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 Ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 oraz spełnia wskazane w pkt 8.1. SIWZ warunki udziału w postępowaniu. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru (oświadczenie nr 1). Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu nr 1. Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja) 1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wg załączonego wzoru (oświadczenie nr 2). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa na żądanie Zamawiającego zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.8.2. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zgodnie z art. 22b ust. 2 Ustawy Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na wezwanie Zamawiającego musi udowodnić, że posiada on uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w swoim kraju pochodzenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Znaczenie cena 80,00 zaakceptowanie klauzul dodatkowych 10,00 zwiększenie limitów odpowiedzialności 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określono w istotnych postanowieniach umowy będących zał. do siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: cześć I zamówienia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk (casco maszyn)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 66512100-3
3) Wartość części zamówienia(zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia)
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena 80,00 zaakceptowanie klauzul dodatkowych 10,00 zwiększenie limitów odpowiedzialności 10,00


Część nr: 2 Nazwa: część II zamówienia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1
3) Wartość części zamówienia(zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena 80,00 zaakceptowanie klauzul dodatkowych 10,00 zwiększenie limitów odpowiedzialności 10,00


Część nr: 3 Nazwa: część III zamówienia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) :Ubezpieczenie szkód w środowisku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516000-0
3) Wartość części zamówienia(zamawiający nie  podaje informacji o wartości zamówienia)
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena 80,00 zaakceptowanie klauzul dodatkowych 10,00 zwiększenie limitów odpowiedzialności 10,00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (758kB) word
załączniki (170kB) excel
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki
pytania i odpowiedzi (214kB) pdf

pytania i odpowiedzi 2 (53kB) word

Ogłoszenie nr 500137891-N-2018 z dnia 18-06-2018 r. Koronowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 569218-N-2018
Data: 11/06/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4, 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, e-mail przetargi@zgkim.koronowo.pl, faks 523 822 562.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2018-06-19 godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być: 2018-06-20 godzina 12:00                               

informacja z otwarcia ofert (66kB) word
informacja z otwarcia ofert (66kB) word

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” dokonano wyboru najkorzystniej oferty nw. Wykonawców:

Zadanie 1
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW BIURO REGIONALNE W TORUNIU 87-100 TORUŃ , UL. REJTANA 2-4
Wartość oferty: 106 643,00 zł 
liczba punktów w kryterium cena  – 80,00;  
liczba punktów w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 5 
liczba punktów w kryterium zwiększenie limitów odpowiedzialności – 1,60 
łączna liczba uzyskanych punktów – 86,60
Zadanie 2
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW BIURO REGIONALNE W TORUNIU 87-100 TORUŃ , UL. REJTANA 2-4
Wartość oferty: 68 033,00 zł 
liczba punktów w kryterium cena – 80,00;  
liczba punktów w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 10,40 
łączna liczba uzyskanych punktów – 90,40
Zadanie 3
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A. PRZEDSTAWICIELSTWO KORPORACYJNE W TORUNIU 87-100 TORUŃ, UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 146b
Wartość oferty: 15 000,00 zł 
liczba punktów w kryterium cena  – 80,00;  
liczba punktów w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 8,80
łączna liczba uzyskanych punktów – 88,80

Uzasadnienie wyboru ofert: 
wybrane oferty spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A. PRZEDSTAWICIELSTWO KORPORACYJNE W TORUNIU 87-100 TORUŃ, UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 146b
Zadanie 1
liczba punktów w kryterium cena  – 50,10;  
liczba punktów w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 2
liczba punktów w kryterium zwiększenie limitów odpowiedzialności – 3,20 
łączna liczba uzyskanych punktów – 55,30
Zadanie 2
liczba punktów w kryterium cena  – 78,18;  
liczba punktów w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 9,20
łączna liczba uzyskanych punktów – 87,38
Zadanie 3
liczba punktów w kryterium cena  – 80;  
liczba punktów w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 8,80
łączna liczba uzyskanych punktów – 88,80
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. REGION ZACHODNI ODDZIAŁ SPRZEDAŻY KORPORACYJNEJ W TORUNIU UL. KOSCIUSZKI 71,87-100 TORUŃ
Zadanie 2
liczba punktów w kryterium cena  – 78,74;  
liczba punktów w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 6
łączna liczba uzyskanych punktów – 84,74
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW BIURO REGIONALNE W TORUNIU 87-100 TORUŃ , UL. REJTANA 2-4
Zadanie 1
liczba punktów w kryterium cena  – 80,00;  
liczba punktów w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 5
liczba punktów w kryterium zwiększenie limitów odpowiedzialności – 1,60 
łączna liczba uzyskanych punktów – 86,60
Zadanie 2
liczba punktów w kryterium cena  – 80,00;  
liczba punktów w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 10,40
łączna liczba uzyskanych punktów – 90,40

Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp. W sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych. 
Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcom wybranym do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:
Prezes Zarządu 
Jarosław Głowacki

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Jankowska
Opublikował: Agnieszka Jankowska (11 czerwca 2018, 13:28:50)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jankowska (22 czerwca 2018, 16:08:46)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 663