zamówienie na:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynku przy ul. Klasztornej 5 i Stadionu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZP.261.12.2018
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 3 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O., UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 29 703 000,00 ZŁ


w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu otwartego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp dot. zamówień sektorowych na:


Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynku przy 
ul. Klasztornej 5   i   Stadionu Miejskiego w Koronowie
(znak sprawy ZP.261.12.2018)

I. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
NIP 554-031-40-29  REGON 366919930 tel. 52 58-60-400  faks 52 58-60-419
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu otwartego.
Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa lub ustawa PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) – art. 133 ust. 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla zamówień sektorowych. 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji do postępowania zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
7. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania: http://bipzgkim.koronowo.pl/
II. Tryb postępowania – przetarg otwarty. 
III. Przedmiot zamówienia 
1. Kod CPV:  45231300-8 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynku przy ul. Klasztornej 5 i Stadionu Miejskiego w Koronowie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączonej dokumentacji projektowej tj:
* przedmiarze robót, 
* specyfikacji technicznej,
* opisie technicznym,
* na rysunkach.
Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje:
* roboty ziemne, polegające na wykonywaniu wykopów mechanicznych i ręcznych, szalunkowaniu, odwodnieniu wykopów, wymianie gruntu oraz zagęszczeniu,
* roboty montażowe, polegające na montażu, studni rewizyjnych oraz kanałów z rur PVC, wykonaniu szczelnych połączeń oraz prób ich szczelności,
* roboty odtworzeniowe, polegające na rozebraniu mechanicznym nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz płyt chodnikowych, wywiezieniu gruzu i wykonaniu podbudowy
Z zakresu prac wymienionych w przedmiarze robót wykonawca nie wycenia robót odtworzeniowych wymienionych w pozycji 30, 31, 34,35,36,37,38,39,42,43. W robotach określonych w pozycji 32 i 33 należy wycenić ilość 207,2 m2.
Za wykonanie w/w robot wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie ryczałtowe.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z załączonym do niniejszej dokumentacji przetargowej pozwoleniem na budowę nr 669/2017 oraz badaniami gruntu.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Rozliczenia między wybranym Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia – 14.09.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia z postępowania 
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu:
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy: 
a) wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego  postępowania lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
d) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:
* Wykonawca  musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: trzech zamówień o wartości min. 150 000,- zł (brutto), polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dowodami, iż roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone
* Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonaniu i które posiadają adekwatne do przedmiotu zamówienia  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa  wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć 
* aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Istotne postanowienia  umowy stanowią załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 

VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
W postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP. 

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 
2. Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert w szczególności jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Części VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania do uzupełnienia), dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. ZP.261.12.2018.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które Wykonawcy przekazują pisemnie winny być składane na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. 
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
tel. 52 58-60-400  faks 52 58-60-419
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
W sprawach proceduralnych: Angelika Gordon -Wolfram, tel. 52 58-60-414
W sprawach merytorycznych: Karolina Klonowska tel.52 3822 386
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: biuro@zgkim.koronowo.pl, a faksem na nr 52 58 60 419.
5. Przy przekazywaniu pism w formie e-mail należy przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.
6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie elektronicznej lub przy pomocy faksu wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od dnia ogłoszenia przetargu na stronie internetowej. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Część XI. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Część XII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Część XIII . Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń.
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ;
3) inne dokumenty i oświadczenia, niezbędne do złożenia wraz z ofertą, o których mowa w SIWZ.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, i oznakować w następujący sposób: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej nr sprawy: ZP.261.12.2018. 
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 03.07.2018 r. godz. 11:15"
11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, podawanych podczas otwarcia ofert.
13. Na wniosek wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 12, Komisja przetargowa udostępnia dokumenty przetargowe. 
14. Udostępnienia dokumentów, o którym mowa w ust. 13, w siedzibie zamawiającego dokonuje się wyłącznie  w dni pracy zamawiającego, w godzinach od 9:00 - 14:00. 
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona . Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XIII niniejszej SIWZ. 

Część XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo – sekretariat do dnia 03.07.2018 r. do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X i XIII SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój 6 w dniu 03.07.2018 r., o godzinie 11:15.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje dotyczące wykonawcy oraz ceny oferty i terminu wykonania zamówienia.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.koronowo.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminy wykonania zamówienia

Część XV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacja projektową oraz wzorem istotnych postanowień umowy określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) zamówienia, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Część XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Cena – 100 %
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie ww. kryterium, w następujący sposób:

Wartość punktowa za kryterium „cena” (C) obliczana będzie zgodnie ze wzorem: 

      Cena najniższa brutto
Cena = -------------------------------------------  x 100%x100
      Cena badana brutto 


3. Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 100
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto  wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
5. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego  ofert dodatkowych.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Część XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg istotnych postanowień  Zamawiającego.
4. Postanowienia nie podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania .

Część XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (1129kB) pdf
BADANIE GRUNTU (3357kB) pdf
OPIS TECHNICZNY (2709kB) pdf
POZWOLENIE NA BUDOWĘ (1035kB) pdf
PRZEDMIAR ROBÓT (107kB) pdf
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (724kB) pdf
SCHEMAT STUDNI (717kB) pdf
KANALIZACJA SANITARNA (452kB) pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (252kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki
                                                                           Koronowo, dnia 22.06.2018 r.
Wykonała:
Angelika Gordon-Wolfram

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (245kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki

metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Agnieszka Jankowska (22 czerwca 2018, 14:29:06)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jankowska (13 lipca 2018, 14:29:56)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 641