zamówienie na:

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.31.2018
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 września 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.


(znak sprawy ZP.2621.31.2018)

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Przedmiotem oferty są: dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Kod CPV:  19520000-7
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH o następujących parametrach:
* Worki żółte – folia LDPE, pojemność 120l, wymiary 700 x 1100mm + zakładka 10cm, o grubości 0,04mm
* Worki niebieskie – folia LDPE, wymiary 700 x 1100mm + zakładka 10cm, o grubości 0,04mm
* Worki zielone – folia LDPE, wymiary 700 x 1100mm + zakładka 10cm, o grubości 0,06mm
* Worki brązowe – folia LDPE, wymiary 700 x 1100mm + zakładka 10cm, o grubości 0,06mm
 z taśmą przeznaczoną do związywania, umieszczoną w górnej części worka, z nadrukiem opisującym ich przeznaczenie.
Worki muszą być wykonane z folii kolorowej półprzeźroczystej umożliwiające szybką ocenę zawartości. Worki muszą wytrzymać wagę obciążenia  min. 25 kg. Barwa worków nie może się różnić więcej niż o 1 ton.
1. Worki muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane.
2. Worki foliowe muszą być odporne na działanie:
* niskich temperatur,
* promieni UV,
* środków chemicznych,
3. Oddziaływanie na środowisko: tworzywa sztuczne jak i barwniki nie mogą zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, worki muszą być obojętne dla wód gruntowych.
4. Szacunkowe łączne zapotrzebowanie ilościowe:
* worki koloru żółtego z napisem „tworzywa sztuczne i metal” – 135 000 szt.
* worki koloru zielonego z napisem „szkło”- 39 300 szt.
* worki koloru niebieskiego z napisem „papier i tektura”- 62 400 szt.
* worki koloru brązowego z napisem „odpady zielone”- 42 000szt.
5. Worki pakowane w kompletach o następującej zawartości:
* Komplet I – 24 żółte + 6 zielonych + 12 niebieskich =łącznie 2200 kompletów
* Komplet II – 24 żółte + 6 zielonych + 12 niebieskich + 14 brązowych = łącznie 3000 kompletów
* Komplet III – 12 żółtych + 6 zielonych = łącznie 850 kompletów
* Worki zielone pakowane po 10 szt. = łącznie 300 kompletów
6. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PO JEDNEJ SZTUCE Z KAŻDEGO RODZAJU WORKA, CELEM DOKONANIA OCENY ICH ZGODNOŚCI.
7. Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie trwania zamówienia. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych worków podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości worków są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości worków w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości worków w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
8. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-400.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie partiami:
* I partia – 20% z każdego kompletu worków do 15 października 2018 r.,
* II partia – 40% z każdego kompletu worków do 30 października 2018 r.,
* III partia – 30% z każdego kompletu worków do 15 listopada 2018 r.
* IV partia – 10% z każdego kompletu worków do 30 grudnia 2018 r.
10. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dostarczenia całego zamówienia (IV partii) i prawidłowo wystawionej faktury jednak nie wcześniej niż 02.01.2019 r..
11. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: W sprawach merytorycznych: Agnieszka Kuropatwińska, tel. 52 58 60 408/409 W sprawach proceduralnych: Angelika Gordon-Wolfram, Martyna Rybarczyk, tel. 52 58-60-414
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów” (znak sprawy ZP.2621.31.2018) nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 20.09.2018 r. Termin składania ofert upływa 20.09.2018 r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi 20.09.2018 r. o godz. 9:15.
13. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,    
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
14. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
15. Oferta powinna zawierać:
* wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
* formularz ofertowy - załącznik nr 1
* projekt umowy zaparafowany - załącznik nr 2
* po jednej sztuce z każdego rodzaju worka, celem dokonania oceny ich wytrzymałości.
16. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertą najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2
17. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
18. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTEPOWANIU OFERTOWYM (360kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki

Koronowo, dnia 05.09.2018 r.                          Wykonała: Angelika Gordon-Wolfram

PYTANIA I ODPOWIEDZI (304kB) pdf
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTEPOWANIU OFERTOWYM MODYFIKACJA NR 1 (361kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (230kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Agnieszka Jankowska (5 września 2018, 14:15:24)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jankowska (20 września 2018, 12:52:14)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 536