zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.16.2018
wartość: poniżej 443000 euro
termin składania ofert: 15 października 2018  14:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Ogłoszenie nr 634634-N-2018 z dnia 2018-10-10 r. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.:
 Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4 , 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, , e-mail przetargi@zgkim.koronowo.pl, , faks 523 822 562. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Spółka prawa handlowego 100% własność gminy 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bipzgkim.koronowo.pl 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 
Numer referencyjny: ZP.261.16.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.). Dostawa energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej oraz zgodnie z umowami dystrybucji sprzedaży usług energii elektrycznej wraz z późniejszymi zmianami dotyczącymi zasad zmiany sprzedawcy. 3. Dostawa energii elektrycznej czynnej dotyczy 69 punktów odbioru na terenie miasta i gminy Koronowo: 1 pkt. odbioru w taryfie C 22A 4 pkt. odbioru w taryfie C 21 3 pkt. odbioru w taryfie C 12B 3 pkt. odbioru w taryfie C 12A 1 pkt. odbioru w taryfie B 23 57 pkt. odbioru w taryfie C 11 Szczegółowy wykaz punktów odbioru wraz z określeniem taryf i mocy umownej na poszczególne obiekty znajduje się w załączniku nr 1a (formularz ofertowy) do niniejszej SIWZ. Zamawiający oświadcza, że prognoza zużycia energii elektrycznej czynnej wskazana w zamówieniu stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym, przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej czynnej niż prognozowana, a w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem punktów poboru energii przez Zamawiającego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych punktów poboru energii. Zamawiający ma zawarte umowy usług dystrybucji energii elektrycznej dla 69 punktów na czas nieoznaczony. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie terminowe zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej z dniem zawarcia Umowy. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach zawartej umowy z Zamawiającym. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii dla poszczególnych punktów odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w załączniku nr 1a lub na podstawie wskazań układów pomiarowych. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega, że cześć ani całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 4. W zaoferowanej cenie jednostkowej energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych muszą być uwzględnione wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623, z poźn. zm.) 5. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie terminowe zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej z dniem zawarcia Umowy. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 6. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy: a) przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaży energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienia na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywania wniosków lub reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywania bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy: – miesięcznego – dwumiesięcznego – kwartalnego – półrocznego – rocznego 8. Zamawiający dysponuje jednym punktem poboru rozliczanym w grupie taryfowej B, który posiada układ pomiarowo – rozliczeniowy dostosowany do zmiany sprzedawcy. 9. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. 
II.5) Główny kod CPV: 09310000-5 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:  12   
II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada: - aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), - podpisaną na okres realizacji zamówienia z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. generalną umowę dystrybucyjną – oświadczenie wg załącznika nr 4 do SIWZ. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
-aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. -aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. - oświadczenie o posiadaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Koronowo (załącznik nr 4) 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria              Znaczenie
cena                     60,00
termin płatności    40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-12, godzina: 11:00, 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (326kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 1A (426kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki

Ogłoszenie nr 500244978-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Koronowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 634634-N-2018
Data: 2018-10-10
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4, 86-010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5860400, e-mail przetargi@zgkim.koronowo.pl, faks 523 822 562.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-12, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-15, godzina: 14:00,
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki

Informacja z otwarcia ofert (206kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (266kB) pdf

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki

metryczka


Opublikował: Martyna Rybarczyk (10 października 2018, 14:30:24)

Ostatnia zmiana: Martyna Rybarczyk (14 listopada 2018, 10:28:45)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 622