zamówienie na:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej, grysu bazaltowego o frakcji 2 – 5 mm i 8 – 11 mm oraz masy asfaltowej na zimno wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ


ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej, grysu bazaltowego o frakcji 2 – 5 mm i 8 – 11 mm oraz masy asfaltowej na zimno wraz z transportem
(znak sprawy ZP.2621.5.2019)

Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup n/w materiałów wraz z ich transportem do siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w terminie 2 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia składane będą w formie telefonicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2. Zadanie 1:
* Emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa K1-65 do powierzchniowego utrwalania i remontów cząstkowych dróg w ilości 10 ton
* Grys bazaltowy płukany, pozbawiony zapylenia. Frakcja 2-5mm – w ilości 20 ton
* Grys bazaltowy płukany, pozbawiony zapylenia 8-11mm
w ilości 20 ton.
3. Zadanie 2; Masa asfaltowa na zimno pakowanej w workach o uziarnieniu 0-8mm w ilości 20 ton. Masa na zimno z możliwością stosowania w temperaturach ujemnych oraz przechowywania przez okres minimum 5 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego.
4. Wykonawca wraz z towarem musi dostarczyć świadectwo jakości wraz z wynikami badań próbki wyrobu oraz aprobatę techniczną przedmiotu zamówienia tj. emulsji asfaltowej, grysów bazaltowych lub masy na zimno.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na całość zadania1 lub zadania 2
6. Termin odbioru materiałów uzgodniony będzie telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
8. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów  w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub wiekszej (maksymalnie 40%) ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy.
9. Faktura za dostarczony materiał wystawiona zostanie na podstawie druków WZ potwierdzonych podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokumenty te stanowić będą załącznik do faktury.
10.  Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do Zamawiającego.
11. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
12. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
13. Cena brutto oferty za dostawy towaru stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
14. Osoby uprawnione do kontaktów:  
- w sprawach merytorycznych: Artur Koper, Malina Wrotkowska, tel. - 52 58 60 411
- w sprawach proceduralnych: Angelika Gordon-Wolfram, Agnieszka Jankowska -  tel. 52 58 60 414
15. Ofertę należy umieścić w kopercie  z napisem: „Zakup emulsji, grysu oraz masy asfaltowej”
16. Termin składania ofert upływa 14.06.2019 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 14.06.2019 r. o godz. 09.15.
17. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-  wypełniony i podpisany formularz oferty
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- projekt umowy zaparafowany
18. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
19. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
20. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
21. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
Postępowanie ofertowe (239kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
                                                                 Krzysztof Wodziński               Koronowo, dnia 31.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (453kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
                Krzysztof Wodziński              

metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (31 maja 2019, 12:25:25)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (14 czerwca 2019, 13:22:45)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 359