zamówienie na:

Termomodernizacja budynku gminnego Stopka 2

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
 
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO, GMINNEGO STOPKA 2
(znak sprawy ZP.2621.6.2019)

 
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego, gminnego Stopka 2 zgodnie z przedmiarem robót.
2. Zakres prac obejmuje:
-        Prace przygotowawcze i uzupełniające
-        Wymiana stolarki otworowej
-        Docieplenie ścian zewnętrznych
-        Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
-        Wykonanie opaski wokół budynku
-        Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej
3.      Wykonawca jest zobowiązany ustalić kolorystykę przed przystąpieniem do malowania.
4.      Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
5.      Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,  zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
6.      UWAGA!!! Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu.
7.      Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia, nie stanowi podstawy wyceny.
8.      Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji.
9.      Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.10.2019 r.
10.  Osoby uprawnione do kontaktów:
w sprawach proceduralnych - Angelika Gordon-Wolfram, tel. 52-58-60-414
11.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Termomodernizacja Stopka 2” (znak sprawy ZP.2621.6.2019) nie otwierać przed godziną 9.15 dnia 16.07.2019 r. Termin składania ofert upływa 16.07.2019 r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi o godz. 9:15 w pokoju nr 6. Oferty należy dostarczyć lub wysłać do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
12.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
13.  Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia wykonania robót co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego i dostarczenia faktury do Zamawiającego. Cena oferty na wykonanie robót stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
14.  Oferta powinna zawierać: - wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - formularz ofertowy załącznik nr 1 - projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2
15.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
16.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
17.  W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania umowy z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto robót zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
Postępowanie ofertowe (226kB) pdf
Przedmiar robót (1820kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
                                                                 Krzysztof Wodziński

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (259kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
                                                                 Krzysztof Wodziński

metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (4 lipca 2019, 12:48:40)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (18 lipca 2019, 13:31:28)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1253