zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ


ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:
 

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ
WRAZ Z TRANSPORTEM
(znak sprawy ZP.2621.8.2019)


1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
 Sukcesywne dostawy mieszanki żwirowo – wapiennej w podanej ilości wraz z transportem o frakcjach:
a) 0-16 mm w ilości do 750 ton ,
b) 0-31,5 mm w ilości do 1 500 ton ,

2. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie gminy Koronowo, jednak w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
3. Załadunek mieszanki żwirowo - wapiennej oraz jej ważenie będzie leżało po stronie Wykonawcy.
4. Zakup mieszanki będzie poprzedzony telefonicznie z 2-dniowym wyprzedzeniem.
5. Przywożona mieszanka nie może zawierać odpadów, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania ilości na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczanego towaru w wybranych laboratoriach przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
8. Termin odbioru materiałów uzgodniony będzie telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
10. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów  w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy.
11. Faktura za dostarczony materiał wystawiona zostanie na podstawie dokumentów wagowych potwierdzonych podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokumenty te stanowić będą załącznik do faktury.
12.  Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do Zamawiającego.
13. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
14. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
15. Cena brutto oferty za dostawy towaru stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
16. Osoby uprawnione do kontaktów:  
- w sprawach merytorycznych: Artur Koper, Malina Wrotkowska, tel. - 52 58 60 411
- w sprawach proceduralnych: Angelika Gordon-Wolfram -  tel. 52 58 60 414
17. Ofertę należy umieścić w kopercie  z napisem: „Zakup mieszanki żwirowo-wapiennej”
18. Termin składania ofert upływa 01.08.2019 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 01.08.2019 r. o godz. 09.15.
19. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
-  wypełniony i podpisany formularz oferty
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- projekt umowy zaparafowany
20. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
21. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
22. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
23. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
Postępowanie ofertowe (226kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
                                                                 Krzysztof Wodziński
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (215kB) pdf
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
                                                                 Krzysztof Wodziński


metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (23 lipca 2019, 10:02:02)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (1 sierpnia 2019, 15:10:24)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 337