zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY KRUSZYWA CEGLANO-BETONOWEGO O FRAKCJI 0-31,5MM WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.9.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ


ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:

SUKCESYWNE DOSTAWY KRUSZYWA CEGLANO-BETONOWEGO O FRAKCJI 0-31,5MM WRAZ Z TRANSPORTEM
(znak sprawy ZP.2621.9.2019)


1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest : sukcesywny zakup kruszywa ceglano-betonowego
o frakcji 0-31,5mm przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz realizacji prac
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 w ilości do 3 200 ton wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane na terenie gminy Koronowo, jednak w odległości nie większej niż 35 km od siedziby Zamawiającego, tj. Aleje Wolności 4, Koronowo.
2. Załadunek kruszywa oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy i odbywać się będzie na wadze Zamawiającego.
3. Zakup kruszywa poprzedzany będzie zamówieniem telefonicznym z jednodniowym wyprzedzeniem.
4. Materiał będzie dostarczany partiami w sposób płynny, nie powodujący przestojów w pracy Zamawiającego.
5. Przywożone kruszywo ceglano-betonowe nie może zawierać śmieci, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości przywożonego materiału na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz możliwość sprawdzenia jego jakości w wybranych laboratoriach.
7. Faktura za dostarczany materiał wystawiona będzie na podstawie dokumentów wagowych, potwierdzonych podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokumenty te stanowić będą załącznik do wystawionej faktury. Faktura za zakupiony materiał wystawiana będzie każdorazowo po zakończeniu realizacji zadania.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
10. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31 grudnia 2019 r. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej (max. 40%) ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości
w czasie trwania umowy.
11. Minimalną wielkość jednorazowej dostawy określa się na 25 ton.
12. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do Zamawiającego.
13. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
14. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
15. Cena brutto oferty za dostawy towaru stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości
i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
16. Osoby uprawnione do kontaktów:  
- w sprawach merytorycznych: Artur Koper, Malina Wrotkowska, tel. - 52 58 60 411
- w sprawach proceduralnych: Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon - Wolfram -  tel. 52 58 60 414
17. Ofertę należy umieścić w kopercie  z napisem: „Sukcesywne dostawy kruszywa ceglano – betonowego wraz z transportem”
18. Termin składania ofert upływa 11.09.2019 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 11.09.2019 r. o godz. 09.15.
19. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- projekt umowy zaparafowany
20. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
21. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
22. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
23. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę
z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
Postępowanie ofertowe (210kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (168kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (5 września 2019, 11:57:52)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (16 września 2019, 13:10:17)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 454