zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.2.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 4 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: podano poniżej 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM 
NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO 
I.                 Organizator przetargu-Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo http://bipzgkim.koronowo.pl/ 

II.                Przedmiot sprzedaży: 
  1. Samochód  ciężarowy Ford Transit CBY 20451 
  2. Ładowacz, Rodzaj pojazdu  Ładowacz chwytakowy przyczepiany, przeznaczenie: załadunek i wyładunek ze środka transportu, 
  3. Samochód ciężarowy Scania P94 śmieciarka CBY 87F8,
  4. Równiarka  ZF-6WB-200 
  5. Koparko - Ładowarka  JCB 52655 
  6. WALEC W1102-CASE  VIBROMAX           
III.             Uwaga!!! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie sp. z o.o. Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr 694 445 379.
1.              Termin składania ofert upływa 4.08.2017 r. o godz. 9:00
2.              Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej      i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 4.08.2017 r. godz. 9:00.
3.              Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP, ...............................................                                                                                       (wskazanie środków transportu)        
4.              Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.
5.              Oferta powinna zawierać:
- dane osobowe oferenta
- proponowaną cenę brutto określoną w złotych
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
- sposób kontaktu z oferentem
6.              Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.08.2017 r. o godz. 9.15 w pokoju nr 6.
7.              Wyłoniony w drodze przetargu nabywca jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto nr 69 8144 0005 2001 0013 3001 0001 lub w kasie zakładu.
8.              Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
9.              Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
10.       Kryterium wyboru oferty: cena 100%
11.       Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn. 
12. Dokładny opis przedmiotu sprzedaży, zdjęcia oraz formularz ofertowy w załączeniu do pobrania.


Ogłoszenie- opis pojazdów (187kB) pdf

Zdjęcia pojazdów (5074kB) pdf

Formularz ofertowy (15kB) word
Zatwierdził: 
Prezes Zarządu 
Adam Szumlas

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

W wyniku przetargu ofertowego wyłoniono najkorzystniejsze oferty


Szczegółowe informacje dotyczące wyniku przetargu ofertowego dostępne w siedzibie spółki  lub pod nr tel. 52 58 60 414


Zatwierdził: 
Prezes Zarządu 
Adam Szumlas

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Kacper Kucharski (28 lipca 2017, 13:49:48)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (5 sierpnia 2017, 09:00:51)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1123