Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o..

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo ponieważ:

  • zostały opublikowane przed 2018-09-23,
  • nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań spółki,
  • nie zostały przez spółkę lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
  • dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której spółka nie jest uprawniona,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • pomimo starań redaktorów serwisu nie zostały dostosowane do wymogów ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kempczyńska, biuro@zgkim.koronowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 58 60 400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

Do budynku spółki prowadzą 2 wejścia. Wejście główne znajdujące się przy ul. Al. Wolności oraz wejście boczne od strony placu wewnętrznego Spółki zabezpieczonego bramą wjazdową i szlabanem. Oba wejścia nie posiadają barier architektonicznych umożliwiających wejście na parter budynku. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek przywołujący pracowników spółki. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy, z którą on przybył.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe znajdują się na dwóch parkingach tuż przy wejściu głównym do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. – Oczyszczalnia ścieków, Pomianowskiego 56, 86-010 Koronowo

Do budynku biurowego na terenie Oczyszczalni Ścieków prowadzą 2 wejścia. Biurowiec jest budynkiem jednokondygnacyjnym.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe znajdują się tuz przy bramie wjazdowej na teren OŚ.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


Strona internetowa posiada wersję kontrastową, która jest dostępna z górnej belki strony zlokalizowanej po prawej stronie z napisem „Dla słabowidzących”. W trybie kontrastowym elementy strony internetowej zapewniają kontrast tekstu w stosunku do tła wynoszący przynajmniej 4,5:1.

Nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Może to powodować utrudnienie w zrozumieniu kontekstu danych w komórkach.


 

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Joanna Kempczyńska

Opublikował: Joanna Kempczyńska

Data wytworzenia: 2024-03-14

Data aktualizacji: 2020-09-09