zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY WAPNA PALONEGO MIELONEGO LUZEM ODPOWIADAJĄCEGO NORMIE PN-EN 459-1CL 90Q WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.12.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ


ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:

SUKCESYWNE DOSTAWY WAPNA PALONEGO MIELONEGO LUZEM ODPOWIADAJĄCEGO NORMIE PN-EN 459-1CL 90Q WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM
(znak sprawy ZP.2621.12.2019)

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawy okresowo powtarzające się w ilości 12 Mg jednorazowo wapna palonego mielonego luzem odpowiadającego normie PN-EN 459-1CL 90Q
b) właściwości fizyczne:
* wapno nie może ulec zbryleniu
* nie może być zanieczyszczone innymi materiałami
* musi być pozbawione wilgoci
c) transport  do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego 56 samochodem specjalistycznym cysterną do przewozu wapna luzem z możliwością rozładunku do silosu. Przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo kontroli jakości zgodnie z normą.
d) Wapno palone musi posiadać właściwe certyfikaty jakościowe lub równoważne (dostarczone wraz z  pierwszą dostawą).
e) Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem oraz rozładunkiem  do silosu Oczyszczalni Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego 56
z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego.
f) Dostawa realizowana będzie na zamówienie przesłane drogą elektroniczną w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia partiami wynoszącymi 12 Mg. Szacunkowa ilość dostaw 12 w ciągu 24 miesięcy. (do 72 Mg rocznie – 6 dostaw)
g) Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dostarczenia partii towaru i prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Cena brutto oferty za dostawy wapna stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, koszty transportu i rozładunku , które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
h) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do zrealizowania całości zamówienia.
2. Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie trwania zamówienia. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych partii wapna podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości wapna są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości wapna w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości wapna w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
3. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie partiami.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: W sprawach merytorycznych: Anna Mamel, tel. 52 3822-386 W sprawach proceduralnych: Angelika Gordon-Wolfram, Joanna Kempczyńska, tel. 52 58-60-414
6. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Dostawy wapna” (znak sprawy ZP.2621.12.2019) nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 10.10.2019 r. Termin składania ofert upływa 10.10.2019 r. o godzinie 9:00. Otwarcie nastąpi 10.10.2019 r. o godz. 9:15.
7. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
8. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
9. Oferta powinna zawierać:
* wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
* formularz ofertowy - załącznik nr 1
* projekt umowy zaparafowany - załącznik nr 2
10. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertą najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2
11. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
12. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę
z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania umowy z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
Postępowanie ofertowe (363kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (253kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (3 października 2019, 13:21:23)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (10 października 2019, 11:55:36)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2119